Zaostrené na invázne rastliny

Pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v období jún – júl  pravidelne realizujú v rámci plánu hlavných úloh monitoring a odstraňovanie inváznych druhov rastlín. Súčasťou monitoringu je aj preverovanie známych lokalít s výskytom inváznych rastlín. Invázne druhy sa vyznačujú svojím expanzívnym spôsobom šírenia, preto sa sledujú zmeny vo veľkosti plochy výskytu, početnosti na ploche, fenologická fáza rastlín, teda či rastlina zakvitla, prípadne vytvorila plody. Dôležitým údajom je biotop, v ktorom sa rastlina vyskytuje a spôsob jeho užívania. Viacročné pozorovania v teréne potvrdzujú, že tradičné formy obhospodarovania travinných biotopov – kosenie, pastva sú často kľúčové v manažmente znižovania výskytu inváznych rastlín.

Mechanický spôsob odstraňovania kosením, vytrhávaním uprednostňujú aj pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina. V letnom období sa zameriavajú na lokality s výskytom glejovky americkej (Asclepias syriaca), druhu vzbudzujúceho obavy Európskej únie. Pôvodom pochádza zo Severnej Ameriky, pričom kolonizuje rôzne typy habitatov. V území CHKO Cerová vrchovina sa najčastejšie vyskytuje na trvalých trávnych porastoch, miestami zachádza do krovín. Vo vlhších typoch biotopov je zaznamenaná len výnimočne. V letnom období rastlina bohato kvitne a následne vytvára plody – podlhovasté mechúriky, obsahujúce veľké množstvo semien (150-425 semien v jednom plode), ktoré sú vďaka bielemu páperiu ľahko roznášané vetrom, zverou, strojovou mechanizáciou. Glejovka americká sa šíri aj podzemkami. Po mechanickom porušení rastliny, napríklad pri kosbe pozorujeme, že rastlina znova vytvorí výhonky, pričom časť z nich v tej istej sezóne dokáže kvitnúť aj vytvoriť plody so semenami. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať kosenie plôch dvakrát, prípadne plochy následne prepásať hospodárskymi zvieratami.

V júni 2022 Správa CHKO Cerová vrchovina aj vďaka pomoci členov dobrovoľnej stráže prírody a pracovníkov obce zrealizovala mechanické  odstraňovanie glejovky americkej v k. ú. Hodejovec. Jednalo sa o okrajové, ťažšie dostupné plochy, ktoré sa kosili pomocou krovinorezov, použité boli aj mačety, prípadne ručné vytrhávanie najmä v krovitých porastoch. Rastliny boli v období kvitnutia. Okolité  plochy trvalých trávnych porastov s takmer plošným výskytom glejovky americkej boli v tom čase postupne kosené užívateľom pozemkov.

V júli 2022 boli v rámce monitoringu evidovaných lokalít v k. ú. Chrámec odstraňované menšie plochy s výskytom tohto invázneho druhu. Rastliny boli prevažne vo fáze tvorby semien, z tohto dôvodu boli plody ručne odtrhávané a zozbierané do vriec. Kosenie v tomto čase by spôsobovalo intenzívnejšie  šírenie semien na veľkej ploche. Plody je vhodné zlikvidovať spálením. V tejto významnej lokalite východnej časti CHKO Cerová vrchovina je pozorované zníženie početnosti inváznej rastliny a celkovo  zmenšovanie plochy výskytu, menší počet jedincov v období tvorby semien.  Pozemky sú obhospodarované kosením a následne pastvou hovädzieho dobytka. V susednom katastri obce Janice, je naopak možné pozorovať ostrovčekovité šírenie invázneho druhu na plochách s nedostatočným obhospodarovaním. Z tohto dôvodu je kľúčové nadväzovanie opakovanej spolupráce s užívateľmi, vlastníkmi pozemkov a následne ich zodpovedný prístup k riešeniu tejto problematiky. V rámci tohto terénneho výjazdu bol natočená aj krátka videonahrávka, ktorú je možné vidieť tu:  https://youtu.be/islveYY-xTw.

Invázne druhy majú vplyv na kvalitu života, ovplyvňujú životné prostredie, ako aj pôvodné biotopy a sú v konečnom dôsledku ekonomickou ťarchou, či nechceným dedičstvom pre budúce generácie.  Uplatňovanie stratégie na odstraňovanie inváznych rastlín, je teda v rukách pracovníkov rôznych inštitúcií, užívateľov krajiny ako aj bežných občanov, predovšetkým vlastníkov a užívateľov pozemkov a vyžaduje niekoľkoročné systematické manažmentové opatrenia. Celkovo invázne rastliny sú akýmisi indikátormi úrovne starostlivosti, resp. spôsobu využívania krajiny a ich šírenie často súvisí s ľudskými aktivitami.

Správu CHKO Cerová vrchovina je možné ohľadne problematiky inváznych rastlín kontaktovať na t.č. 047/5634948.

Text, foto: L. Papáčová, Správa CHKO Cerová vrchovina, august 2022