Mačacia

V roku 2002 bola dobudovaná ďalšia vetva NCH Šomoška, ktorá prechádza na pravý svah Bukovinského potoka a okrajom NPR Šomoška do lokality Mačacia. Trasa je dlhá 2,7 km tabule na 5 zastávkach odkrývajú históriu niekdajšej banskej osady, ťažby bazaltu a jeho spracovania a na odkrytých stenách v kameňolome  a záreze cesty geologickú stavbu lávových prúdov  okraja planiny Medves v ktorej sa Mačacia nachádza.

 

Prírodná pamiatka Lipovianske pieskovce

Nástupná trasa na lokalitu je v obci Lipovany, kde je umiestnený aj úvodný panel. Po poľnej ceste asi 500 m od obce, sa nachádza areál náučnej lokality, ktorá je geologická a na odkrytej pieskovej stene je možné študovať dva typy usadenín a to čakanovské vrstvy a lipovianske pieskovce v spodnej tretine profilu. Prílivové a odlivové prúdy plytkého príbrežného mora, v prostredí ktorého lipovianske vrstvy vznikali, spôsobili rôzne typy zvrstvení. V spodnej časti profilu sa nachádzajú spevnené skameneliny ulitníkov a lastúrnikov. Typickým prvkom pre toto súvrstvie sú sférické konkrécie (bochníky alebo gule), ktoré vystupujú z profilu. Táto náučná lokalita slúži najmä pre výuku geológie.

 

Pieskovňa pre včeláriky

Lokalita sa nachádza v bývalej pieskovni pri obci Drňa. Môžme tu pozorovať hniezdne nory chráneného živočícha včelárika zlatého (Merops apiaster), ktorý ku nám prilieta koncom apríla až začiatkom mája. Lokalita vznikla likvidáciou nelegálnej skládky komunálneho odpadu a zakolmením pieskovcových stien.
Náučná lokalita je súčasťou CHKO Cerová vrchovina a CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie. Neďaleko sa nachádzajú územia európskeho významu SKUEV 0362 Pieskovcové chrbty a SKUEV 0357 Cerová vrchovina lesné biotopy. Zaujímavé sú z hľadiska výskytu xerotermných (sucho-teplomilných) európsky významných biotopov a druhov. Napr.: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), roháč obyčajný (Lucanus cervus).