Environmentálna výchova

 

Úlohou environmentálnej výchovy je prebúdzať a formovať ekologické povedomie a vzťah človeka k prírode od jeho útleho veku. Detstvo je obdobie života, kedy človek začína vnímať svoje okolie a postupne rozpozpoznáva, čo je dobré a čo zase škodí prírode a prostrediu.

Činnosť environmentálnej výchovy v Štátnej ochrane prírody je založená na budovaní informačných stredísk ochrany prírody, tvorbe propagačných a informačných materiálov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia, vydávaní publikácií z oblasti environmentálnej výchovy a samozrejme vzdelávanie a aktivity určené rôznym cieľovým skupinám. Zároveň jednou z úloh environmentálnej výchovy v prihraničných oblastiach, ku ktorým patrí aj CHKO Cerová vrchovina, je na základe dohody a vykonávacích protokolov odborná spolupráca s našimi zahraničnými partnermi – TK Karancs – Medves.

Environmentálna výchova ako taká funguje na jednotlivých Správach NP a CHKO od začiatku ich založenia. Nižšie uvádzame environmentálne aktivity, ktorých usporadúvame alebo sa do nich aktívne zapájame:

Bocian

Základná organizácia BOCIAN Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny sa zapojila v roku 2001 do medzinárodného projektu Lichtenštajnskej nadácie CICONIA. Koordinátorom podujatí sa stalo Prírodovedné oddelenie Východoslovenského múzea v Košiciach a do spolupráce prizvali vtedy ešte Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), dnes SOS/BirdLife Slovensko. Cieľom programu je:

  • zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovania a zapojiť ich do zmysluplnej odbornej činnosti
  • získať prostredníctvom dobrovoľníkov údaje o hniezdení a zvýšiť ekologické vedomie účastníkov

Do programu sa zapájajú väčšinou školy a centrá voľného času, s ktorými prostredníctvom aktivistov, pracovníkov správ chránených území a štátnej ochrany prírody sa realizujeú rôzne podujatia. Osvedčili sa aktivity založené na výtvarnej, hudobnej, literárnej tvorbe žiakov, prezentácie a výstavky ich prác, postery zložené z vlastných pozorovaní hniezd, prezentácie činnosti v PowerPointe, detské konferencie, tvorivé dielne, aktivity pod názvom Deň bociana a výmenné exkurzie. Sprievodným podujatím je výstava a prednáškový cyklus o bocianovi pod názvom „Aha deti, čo to letí?“. Do ekovýchovného programu sa zapojilo doteraz  6700 detí. Viac informácií sa dozviete na stránke: http://www.bociany.sk/pages/show/1-Ekovychovny-program-Bocian.html

Deň Zeme

Správa CHKO každoročne pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme (22.4.) pripravuje pre žiakov základných škôl programy zamerané na spoznávanie zákonitostí prírody. Prostredníctvom týchto aktivít poukazujeme na možnosť zmeny správania sa každého z nás  k životnému prostrediu.Učíme zodpovednosti a príkladnému správaniu voči krajine.

V rámci aktivít ku dňu Zeme Správa CHKO spolupracovala s niektorými inštitúciami ako Novohradským múzeom a galériou v Lučenci, Mestom Lučenec, Centrom voľného času v Rimavskej Sobote a samozrejme s niekoľkými školami v regióne.

Príroda okolo nás

Správa CHKO pravidelne každý rok organizuje súťaž pre deti – Príroda okolo nás, ktorá sa koná vždy v inom okrese v pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina. Pozvánky na súťaž rozposielame pre jednotlivé školy v okrese, kde sa bude súťaž konať. Zúčastňujú sa jej družstvá vybratých žiakov zo škôl, ktoré písomne potvrdia účasť na súťaži. Súťaž prebieha začiatkom júna.

Spoločne chráňme prírodu

Ďalšou je medzinárodná environmentálna súťaž Spoločne chráňme prírodu, ktorú pripravujeme spoločne s TK Karanč-Medveš. Miesto súťaže sa každý rok strieda, raz je na Slovensku a potom v Maďarsku. Pozvánky posielame v marci.

Pracovné zošity

Pre pedagógov a koordinátorov environmentálnej výchovy prinášame ponuku ekologických výukových programov, ktoré pre Vás pripravila Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Programy sú určené pre materské, základné a stredné školy, centrá voľného času a krúžky ochrany prírody.

Ekologické výukové programy sú zamerané na zmyslové, tvorivé a aktívne spoznávanie problematiky ochrany prírody a životného prostredia. Ich cieľom je spestriť vyučovanie environmentálnej výchovy. Aktivity prebiehajú v interiéri vašej školy, krúžku, v informačnom stredisku S CHKO CV, alebo priamo v teréne. Pri ich realizácii kladieme dôraz na odbornosť a aktuálnosť poskytovaných informácií. Prostredníctvom tímovej práce, komunikácie a ekohier si žiaci osvoja základné princípy ekologického myslenia.