Lesy – lesné hospodárstvo

Lesy pokrývajú takmer 2 tretiny územia CHKO Cerová vrchovina. Podľa druhového zloženia sa tu vyskytujú väčšinou dubovo-cerové, menej dubovo-hrabové lesy, na severných svahoch bukové lesy. Menšie plochy zaberajú sutinové lipovo-javorové lesy, v užších dolinách sú to jelšové porasty. Väčšinou sa jedná o kategóriu hospodárskych lesov, kde sa hospodári (pestovné zásahy, ťažba dreva) podľa schválených lesných hospodárskych plánov. Aj keď porasty v maloplošných chránených územiach (MCHÚ) nemusia byť priamo ohrozené ťažbou dreva, sú aj tak negatívne ovplyvňované ťažbou v okolí, čo prináša napríklad zmenu mikroklímy a druhového zloženia pri plošných výruboch. Ťažba je  často vykonávaná až po hranicu MCHÚ a nepriaznivý vplyv má aj doprava dreva úpravy lesných ciest, poškodzovanie stojacich drevín, vlečením kmeňov a pod.)

Poľnohospodárstvo – TTP, orná pôda, extenzívne pasienky,

Viac ako tretinu územia CHKO Cerová vrchovina pokrýva poľnohospodársky využívaná pôda, väčšinou trvalé trávne porasty (TTP), v menšej miere orná pôda, nepatrnú plochu zaberajú sady a vinice. Na ornej pôde sa pestujú obilniny, kukurica, viacročné krmoviny, repka olejná a iné. TTP boli využívané ako pasienky a kosné lúky. Po roku 1989 však došlo k ústupu chovu hospodárskych zvierat a tým aj k menšiemu využívaniu TTP. Toto malo za následok postupné zarastanie TTP burinami a náletovými drevinami, čím by sa TTP postupne zmenili na lesy. V poslednej dobe však dochádza k  rozvoju chovu oviec a hovädzieho dobytka a menej zarastené TTP sú znovu využívané pôvodným spôsobom . Na extenzívne, xerotermofilné pasienky sú viazané viaceré vzácne druhy fauny a flóry ako napr. poniklece, kavyle, zlatofúz južný a pod.

Ťažba nerastných surovín -lomy

Celé územie Cerovej vrchoviny má veľký potenciál vo využívaní nerastných surovín, čo je podmienené jej geologickou stavbou. Ťažobná činnosť (prevažne andezit, čadič a piesok) predstavovala značný podiel na hospodárskej aktivite regiónu v minulosti a pretrváva dodnes. V území CHKO sa nachádza viacero menších opustených lomov v rôznom štádiu samorekultivácie. Tieto lomy zvyšujú rôznorodosť krajiny a vytvárajú vhodné podmienky pre výskyt najmä plazov, prípadne vtáctva (skalné hniezdiče). Činné lomy naopak negatívne vplývajú na okolie hlukom (odstrely, drvenie na frakcie, doprava), prašnosťou a predstavujú ohrozenie samotného reliéfu a vzhľadu krajiny. Najväčšie činné lomy sa nachádzajú pri Čamovciach (bazalt, piesky)  a Šiatorskej Bukovinke (andezit).

Vodné nádrže – rybné hospodárstvo

V území CHKO  sa nachádzajú 4 viacúčelové malé vodné nádrže – VN Šiatorská Bukovinka, VN Tachty, VN Hostice (Obr. VU6), VN Chrámec. Boli vybudované ako zdroj závlahovej vody, na zachytávanie povodňových vĺn a využívajú sa aj pre rybné hospodárstvo (chov rýb, športové rybárstvo). Aj keď ide o umelé vodné nádrže, v ich horných častiach, pri ústiach vodných tokov, sa druhotne vytvorili zaujímavé mokraďové spoločenstvá (najmä trstinové porasty) rastlín a na ne viazaných živočíchov. Vodné plochy a pobrežná vegetácia slúžia ako hniezdiská a zdroj potravy pre viaceré druhy vodného vtáctva (kačice, volavky, potápky, lysky a iné).

Rozptýlené osídlenie

Územie Cerovej vrchoviny je osídlené od neolitu. Rozptýlené osídlenie v plytkých dolinách s rôznou intenzitou využívania sa zachovalo dodnes a spolu s prírodnými hodnotami tvorí typický ráz krajiny v CHKO . Zrekonštruované usadlosti slúžia na bývanie, chov hospodárskych zvierat, či ako chalupy na dočasný pobyt.