Turizmus v CHKO Cerová vrchovina prevláda v individuálnej pešej forme a nemá masový charakter. Nachádza sa tu 9 turisticky značených chodníkov, 4 náučné chodníky a 3 náučné lokality,  ktoré prechádzajú tými najatraktívnejšími časťami územia a poskytujú možnosť nahliadnuť do všetkých zákutí sopečnej časti CHKO:

turistické trasy

náučné chodníky

náučné lokality

 

GEOPARK

Západná aj centrálna časť CHKO Cerová vrchovina zasahuje do slovenskej časti Novohrad-Nógrad geoparku. Tento geopark zahŕňa na slovenskej strane 28 obcí a na maďarskej 63. Novohrad-Nógrad geopark z.p.o. je prvým medzinárodným (cezhraničným) geoparkom Európskej Siete Geoparkov UNESCO, ku ktorému sa pripojil ako 36. člen 27. marca 2010 vo francúzskom Luberone. Na území geoparku sa zachovalo niekoľko geologických a geomorfologických zaujímavostí, ktoré zároveň poskytujú nevšedný obraz krajiny. Úlohou organizácie je zachovanie a predstavenie geologických, krajinárskych, prírodných, ekologických, archeologických, historických a kultúrnych hodnôt daného územia, ich pretavenie do geoturistického produktu, a tým rozvoj miestnej ekonomiky. Správa CHKO Cerová vrchovina spolupracuje s Novohrad-Nógrad geoparkom pri plánovaní aktivít v území.

SPOLUPRÁCA
Pracovníci S-CHKO Cerová vrchovina realizujú v rámci svojich možností terénne exkurzie so žiakmi miestnych škôl, Ak pedagógovia pripravujú praktickú výuku biológie, ekológie a geológie je potrebné spoluprácu v dostatočnom časovom predstihu ohlásiť a naplánovať.

UPOZORNENIE
Pri návšteve maloplošných chránených území s vyšším stupňom ochrany (IV. a V.) je nutné dodržiavať zákaz pohybu mimo vyznačeného chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia ovce (zákon 543/2002 Z. z.).