V územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina pôsobí na báze dobrovoľnosti 19 členov stráže prírody na základe ustanovení zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ich úlohou a poslaním je kontrolovať a monitorovať dianie v chránených územiach, sledovať dianie v prírode, ľudské zásahy do prírody a krajiny a ich vplyv na ňu , sledovať a zbierať údaje o stave prírody. Zistené poznatky, nedostatky a priestupky stráž prírody oznamuje na príslušný obvodný úrad životného prostredia ako aj odbornej organizácii, ktorá koordinuje jej činnosť.

Pri práci, najmä v teréne sa členovia stráže prírody preukazujú odznakom a preukazom člena stráže prírody a riadia sa povinnosťami a oprávneniami, ktoré im ukladá zákon o ochrane prírody a krajiny.

Členom stráže prírody môže byť fyzická osoba, ktorá:  dosiahla vek najmenej 18 rokov, je občanom Slovenskej republiky, je bezúhonná, je úplne spôsobilá na právne úkony, je na výkon tejto funkcie zdravotne a fyzicky spôsobilá, je odborne spôsobilá, zložila sľub do rúk prednostu krajského úradu.

Pri riešení priestupkov stráž prírody v prvom rade upozorňuje na porušovanie zákona a vykonáva enviromentálnu výchovu priamo v teréne. Pri opakovaných priestupkoch ukladá blokové pokuty, predkladá podnety a oznámenia  na riešenie priestupkov. Pri zistení spáchania trestných činov spracováva a podáva oznámenia o spáchaní trestných činov, zabezpečuje dôkazový materiál a spolupracuje s políciou SR.

V našej územnej pôsobnosti sa stráž prírody podieľa i na  ďalších aktivitách a činnostiach, ako sú pomoc pri budovaní zábran pre obojživelníky, zber a transport obojživelníkov, obnova a opravy značenia chránených území, rozvoz  a rozmiestňovanie hniezdnych búdok, manažmentové práce v teréne na záchranu vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Ak by ste sa chceli stať členom stráže prírody, viac informácií Vám poskytneme na Správe CHKO.