ČINNOSTI ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV NA SPRÁVE CHKO CEROVÁ VRCHOVINA

Aplikovaný výskum a prieskum v rámci výskumu a prieskumu:

 • sledovanie rozšírenia vybraných druhov chránených druhov rastlín
 • sledovanie rozšírenia vybraných skupín živočíchov (napr.: hmyz, obojživelníky, vtáky…..)
 • sledovanie vybraných anorganických javov (geomorfologické a geologické javy)
 • mapovanie významných stromov a vedenie ich evidencie
 • mapovanie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov v CHÚ a mimo CHÚ
 • mapovanie významných biotopov
 • inventarizačné výskumy chránených území

 

Informácie získané zo sledovania rozšírenia vybraných druhov a mapovania vybraných druhov následné slúžia na vypracovanie:

 • odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny (Ministerstvo životného prostredia SR, Okresný úrad v sídle kraja – OÚ BB, Okresné

úrady v RS, LC, PT a jednotlivé obce nachádzajúce sa v našom územnom pôsobení)

 • MÚSESov a RÚSESov
 • programov starostlivosti o chránené územia
 • programov záchrany o chránené územia
 • manežmentových opatrení
 • projektov na návrhy ochrany územia
 • pri vykonávaní výskumných a prieskumných činností úzko spolupracujeme aj s rôznymi vedeckými ústavmi, vysokými školami a mimovládnymi organizáciami

 

Monitoring a informatika

 • našou úlohou je priebežne dopĺňať a viesť databázu Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a vlastné databázy údajov
 • tieto práce spočívajú jednak v terénnych prácach, monitoringu, mapovaniu, získavaniu údajov, jednak zo spracovávania týchto údajov prostredníctvom špeciálnych programov na to určených

 

Medzinárodná spolupráca

 • ide o úlohy, ktorých plnenie pre nás vyplýva z:
  • Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979)
  • Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov vtákov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979)
  • Dohody o ochrane netopierov
  • Dohody o ochrane africko-euroázijských migrujúcich vodných vtákov (AEWA) – monitoring vodných vtákov na vodných nádržiach
 • dôležitá je bilaterálna spolupráca s organizáciami OP a K v susedných krajinách podľa vykonávacieho protokolu (spolupracujeme s NP Bukk –TK Karancs – Medves), z neho napr.:  semináre, environmentálne súťaže, spoločná stratégia, spoločné projekty…

 

Praktická starostlivosť o chránené časti prírody

 • značnie CHKO a jednotlivých maloplošných chránených území a ich ochranných pásiem, ako aj ozančovanie chránených stromov
 • označovanie územia: drevené stĺpy, štátny znak, textový popis CHÚ, piktogramy, ktoré informujú aké činnosti a aktivity je  v danom území zakázané vykonávať, textová tabuľa, ktorá poskytuje základné údaje o chránenom území
 • realizujeme pravidelnú praktickú starostlivosť o chránené druhy živočíchov a ich biotopy, napr.: sledovanie liahnísk obojživelníkov a na základe výsledkov sledovania realizácia potrebných opatrení, budovanie migračných zábran a prenos obojživelníkov…
 • súčasťou praktickej starostlivosti je aj prevádzka chovnej stanice pri Správe CHKO, ktorá má za úlohu zabezpečiť záchytnú stanicu pre ranené chránené druhy živočíchov, ich základné ošetrenie, v prípade, že živočích je trvale handikepovaný, odovzdávame ho do ZOO Bojnice
 • opatrenia vyplývajúce zo schválených programov záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov
 • odstraňovanie inváznych druhov rastlín v CHÚ a mimo CHÚ
 • ošetrenia chránených stromov

 

Budovanie sústavy NATURA 2000

 • o NATURE 2000 boli informovaní nielen zainteresovaní vlastníci a užívatelia uzemí navrhnutých do území európskeho významu, ale v spolupráci s médiami aj celá verejnosť Slovenskej republiky
 • návrh území do území európskeho významu bol spracovaný na základe množstva informácií a faktov získaných zo zložitej prieskumnej a výskumnej činnosti množstva zainteresovaných odborníkov z oblasti ochrany prírody a krajiny
 • územia sú navrhnuté a  prerokovanie z vlastníkmi a užívateľmi prebehlo
 • súčasťou NATURY 2000 okrem území európskeho významu sú aj chránené vtáčie územia (CHVÚ)
 • zoznam území európskeho významu na Slovensku vyšiel Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004−5. zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu [www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/]

 

Prezentačné a propagačné aktivity

 • prednášky a semináre (na ZŠ, na témy: ochrana prírody, bociany, S-CHKO Cerová vrchovina a jej činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny…)
 • podujatia (ku Dňu Zeme, Deň ochrany ŽP)
 • exkurzie v MCHÚ (pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl)
 • organizovanie prírodovedných súťaží
 • spolupráca s mimoškolskými zariadeniami: CVP, Ekorelax, Domovy mládeže….
 • podávanie informácií: stretnutia zo zástupcami obcí a príprava materiálov pre rozhlasové vysielania  v obciach
 • informovanie verejnosti o príprave európsky významných území NATURA  2000 a európsky významných vtáčích území SPA
 • publikačná činnosť: články v miestnych, regionálnych novinách, v časopisoch: Ochrana prírody a Chránené územia
 • vypracovávanie projektov na získanie finančných prostriedkov (z jednotlivých fondov) a pomoc pri ich vypracovávaní jednotlivým subjektom
 • projekty zamerané na zlepšenie stavu ochrany prírody a krajiny v jednotlivých MCHÚ, na budovanie náučných chodníkov, náučných lokalít a informačných stredísk

 

Edičná činnosť

 • navrhovanie (námety) edičných titulov (letáky, brožúrky, pohľadnice, skladačky, kalendáriky…)
 • propagácia CHKO Cerová vrchovina alebo aktuálne témy a problémy v ochrane prírody a krajiny

 

a iné aktivity…..