Z hľadiska ochrany prírody za najvýznamnejšie živočíšne druhy územia považujeme druhy medzinárodného významu a druhy, ktoré majú v sledovanej oblasti hranicu svojho rozšírenia. V Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina sa tiež v hojnom počte vyskytujú druhy panónske a mediterárne, ktoré sú v rámci Slovenska zriedkavé. V menšej miere sa tu vyskytujú druhy karpatské a druhy severské.