Prehľad vybraných činností dobrovoľnej stráže prírody počas minulého roka v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

Prehľad vybraných činností dobrovoľnej stráže prírody počas minulého roka v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

Stráž prírody Slovenskej republiky (ďalej len „Stráž prírody“) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina plnila počas roka 2021 viaceré úlohy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ako aj dodržiavania medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany prírody vyplývajúcich zo smerníc a nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

K činnostiam zabezpečujúcich výkon Stráže prírody patril aj pravidelný monitoring stavu a zmien chránených území, mapovanie chránených druhov rastlín a živočíchov, ako aj informačná a výchovnovzdelávacia činnosť priamo v teréne, alebo v školských zariadeniach predprimárneho, základného a stredného typu vzdelávania s dodržiavaním všeobecne platných  nariadení ÚVZ SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou COVID-19 (odborné on-line prednášky).

V súčasnosti na Správe CHKO Cerová vrchovina pracujú 2 profesionálni strážcovia prírody a 15 dobrovoľných strážcov prírody, ktorí zabezpečujú strážnu službu priamo v CHKO Cerová vrchovina a v prerozdelených maloplošných chránených územiach. Dvaja kandidáti čakájú na preukázanie odbornej spôsobilosti vykonaním skúšky.

Prehľad vybraných činností:

 • Celoročné aktivity vykonané v prospech druhovej ochrany chránených rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín
 • Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch
 • Zápis dát do komplexného informačného a monitorovacieho systému
 • Projektová činnosť INTERREG – DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
 • Udržiavanie PR Hajnáčsky hradný vrch (viac v samostatnom článku)
 • Preškolenie a preskúšanie členov Stráže prírody SR
 • Účasť na Svetovom dni strážcov
 • Vedenie odborných prednášok z ekológie, environmentalistiky a ekosozológie pri príležitosti Dňa Zeme, Medzinárodného dňa biodiverzity a Svetového dňa divej prírody
 • Osadenie nového značenia, revitalizácia poškodeného značenia a informačných tabúľ
 • Absolvovanie odborných zdokonaľovacích školení
 • Monitoring veľkých šeliem a mačky divej
 • Odstraňovanie inváznych rastlín a manažment plôch s ich výskytom
 • Likvidácia ilegálnych skládok odpadu
 • Kontrolná činnosť v teréne
 • Manažmentové práce v CHA Jasenina (viac v samostatnom článku)
 • Prechod Cerovou vrchovinou pri príležitosti Svetového dňa turizmu (viac v samostatnom článku)

 

Strážcovia prírody ochraňujú naše prírodné bohatstvo. Vážme si to! Všetkým aktívnym členom Stráže prírody patrí veľká vďaka za ich obetavú prácu, odhodlanie, entuziazmus a výraznú pomoc pri plnení úloh profesionálnej zložky na úseku ochrany prírody a krajiny

Text: Lukáš Wittlinger

Foto: Archív Správy CHKO Cerová vrchovina