Kosenie Chráneného areálu Jasenina

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody a milovníkmi prírody zrealizovali manažmetové opatrenia pre zachovanie slatinno-rašelinnej vegetácie v Chránenom areáli Jasenina, neďaleko obce Ďubákovo, v okrese Poltár. V dňoch 16.9. a 17.9.2018 prebiehalo kosenie lokality a odstraňovanie nahromadenej biomasy z plochy. Na prácach sa zúčastnilo 6 súčasných pracovníkov Správy CHKO, 8 dobrovoľných strážcov a 4 milovníci prírody z regiónu.

Chránený areál Jasenina bol vyhlásený Nariadením Okresného národného výboru v Lučenci 24.4. 1990  a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Najvzácnejším a zároveň najzaujímavejším chráneným druhom tohto územia je mäsožravá rastlina rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), pričom jej spoločenská hodnota je v súčasnosti stanovená na 300 €/ks.  V tomto území dosahuje výskyt uvedeného druhu južnú fytogeografickú hranicu rozšírenia a jedná sa aj o jedno z našich najvyššie položených rašelinísk (895 m n.m.).

V dôsledku absencie obhospodarovania územia dochádza k postupnému zarastaniu vzácnych rastlinných spoločenstiev vŕbovými krovinami a mladými jelšami. Bez pravidelnej aktívnej redukcie tejto sukcesie by toto územie postupne stratilo svoj pôvodný charakter a postupne by otvorené plochy obsadili vlhkomilné dreviny.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným za ich čas aj energiu, ktorú venovali obetavej práci v prospech zachovania slatinno-rašelinnej vegetácie v Chránenom areáli Jasenina.

Autor textu a fotografií: Ing. Veronika Rízová