Novinky

3. marca 2022

Spoločne sme zlepšili stav vzácnych biotopov pri Hrušove

V sobotu 26. februára pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina zorganizovali dobrovoľnícku akciu zameranú na odstraňovanie náletových drevín, prevažne […]
7. februára 2022

Prehľad vybraných činností dobrovoľnej stráže prírody počas minulého roka v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

Stráž prírody Slovenskej republiky (ďalej len „Stráž prírody“) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina plnila počas roka 2021 viaceré […]
1. februára 2022

Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rimave

V piatok 14. januára 2022 sa 8 pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a jeden […]
13. januára 2022

Každý dobrovoľník je vždy vítaný

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v tomto období vykonávajú aktivity pre zlepšenie stavu chránených a ohrozených biotopov a druhov. Vzhľadom […]
15. decembra 2021

Čistenie Prírodnej rezervácie Príbrežie Ružinej od pasívne splaveného komunálneho odpadu

Dňa 2.12.2021 v spolupráci správcu vodnej stavby Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa (ďalej […]