Cerová vrchovina (SKUEV 0357) rozloha územia predstavuje 2 627,25 ha. Najrozšírenejším lesným biotopom európskeho významu sú dubovo-cerové lesy, ktoré pokrývajú teplejšie južné svahy. V dolinách pozdĺž vodných tokov sa vyskytujú jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy. Chladnejšie polohy, severné svahy zaberajú bukové kvetnaté lesy a kyslomilné bukové lesy.

 

K najviac zachovalým prioritným lesným biotopom patria lipovo-javorové sutinové lesy a teplomilné submediteránne dubové lesy. Pestrá mozaika biotopov vytvára vhodné podmienky pre výskyt rastlinných a živočíšnych druhov. Z európsky významných druhov rastlín sa v území vyskytuje poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis). Mimoriadne bohatá je fauna bezstavovcov, najmä chrobákov (fúzač alpský (Rosalia alpina), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), kováčik fialový (Limoniscus violaceus), roháč obyčajný (Lucanus cervus) a motýľov (priadkovec trnkový (Eriogaster catax), hnedáčik osikový (Euphydyas maturna), ohniváčik veľký (Lycaena dispar). Zo stavovcov je významná skupina netopierov. Hlavné ohrozenie tohto územia spočíva v intenzívnom lesnom hospodárení (pestovanie nepôvodných druhov drevín, nevhodnými pestovateľskými zásahmi pozmeňuje druhové zloženie, štrukturálnu rozmanitosť porastov, odstraňovanie dutinových a starých odumierajúcich stromov, nešetrné spôsoby ťažby a približovanie spojené s degradáciou pôdneho krytu), taktiež vysoké stavy raticovej zveri predovšetkým muflónov.

 

Soví hrad (SKUEV 0358) nachádza sa v severozápadnej časti Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v blízkosti obce Šurice. Územie má stepný pasienkový charakter. Podstatnú časť pokrývajú subpanónske travinno-bylinné porasty. Predstavujú vhodný biotop pre vzácne suchomilné a teplomilné rastlinné a živočíšne druhy. Z európsky významných druhov cicavcov tu v kolónii žije syseľ pasienkový (Spermophilus citellus). Charakter územia je podmienený hospodárskou činnosťou človeka, predovšetkým pasením. Najväčšie ohrozenie tohto  územia spočíva v zanechaní pasenia. Pasienky postupne zarastajú a nastupujú tu náletové dreviny, ktoré menia charakter a dochádza k zmene biotopov a ústupu charakteristických vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Cieľom ochrany tohto územia je zachovať jeho druhovú rozmanitosť, ako aj jeho doterajší charakter s tradičnými formami hospodárenia.

 

Dechtárske vinice (SKUEV 0359) územie sa nachádza juhozápadne od obce Gemerské Dechtáre, na južných svahoch, reprezentuje sucho-teplomilné travinno-bylinné spoločenstvá s porastmi borievky obyčajnej.

 

Vodokáš (SKUEV 0361) nachádza sa severne od obce Dubno, na južnej hranici CHKO Cerová vrchovina. Je významnou genofondovou lokalitou pre sysľa pasienkového (Spermophilus citellus). Cieľom ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu tohto biotopu tradičným obhospodarovaním – prepásaním.

   

Pieskovcové chrbty (SKUEV 0362) územie sa nachádza vo východnej časti pohoria Cerovej vrchoviny  medzi obcami Drňa a Chrámec.  Mäkko modelovaný reliéf na pieskovcovom podloží s úzkymi chrbtami vybiehajúcimi zo zaoblených hrebeňov, ktoré sú oddelené krátkymi úvalinovými dolinami dávajú tomuto územiu zaujímavé krajinárske scenérie. Reprezentuje vzácne sucho-teplomilné rastlinné a živočíšne druhy, travinné biotopy,  porasty borievky obyčajnej a teplomilné kroviny. Z rastlinných druhov sa vyskytuje: poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis), zo živočíšnych druhov priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), roháč obyčajný (Lucanus cervus).