Je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva  – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov na území štátov EÚ. Zoznam území európskeho významu na Slovensku vyšiel Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004−5. 1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.