Drienčanský kras (SKUEV 0366) sa nachádza na južných úbočiach Slovenského rudohoria v Revúckej vrchovine. Jadro územia je budované vápencami, ojedinele dolomitmi, ktoré sú obklopené bridlicami a prachovcami. Na vápencoch ležia ,,čiapky “ andezitových vulkanitov. Tento malebný krasový ostrov má rozlohu len 16 kmno možno ho však považovať za prírodovedecky a krajinársky najhodnotnejší krasový ostrov medzi Slovenským a Muránskym krasom. Zachovalé ekosystémy stepí, lesov vodných tokov a mokradí vytvárajú ukážku vyváženej krajinnej štruktúry. Významnú časť územia najmä na severne orientovaných svahoch zaberajú bukové kvetnaté lesy a kyslomilné bukové lesy. K najzachovalejším prioritným lesným biotopom patria lipovo-javorové sutinové lesy. Nelesné spoločenstvá reprezentujú trávne porasty (suchomilné travinnobylinné a krovinné porasty), na ktorých sa zachovalo tradičné hospodárenie a využívajú sa ako kosné lúky a pasienky pre ovce a hovädzí dobytok. Biologickú rozmanitosť územia zvyšuje aj výskyt skalných biotopov. Z európsky významných rastlinných druhov sa v území vyskytuje poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a hadinec červený (Echium russicum). K cenným rastlinným druhom územia patrí perovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), či hlaváčik jarný (Adonis vernalis). Rastie tu endemický druh – silenka Sillingerova (Silene donetzica subsp. sillingeri), ako aj niekoľko vzácnych karpatských subendemitov, napr.: prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), či hrachor sedmohradský (Lathyrus transsilvanicus). Živočíšstvo územia má vysokú druhovú rozmanitosť. Bohatá je fauna bezstavovcov s výskytom európsky významných druhov chrobákov ako fuzáč alpský (Rosalia alpina) a roháč obyčajný (Lucanus cervus). Zachovalé ekosystémy menších mokradí vytvárajú vhodné životné podmienky pre európsky významný druh kunku žltobruchú (Bombina variegata). V území sa vyskytujú sporadicky aj veľké šelmy ako medveď hnedý (Ursus arctos) a vlk dravý (Canis lupus) a pravidelne rys ostrovid (Lynx lynx). Nesprístupnené jaskynné útvary a staršie lesné porasty sú významnými biotopmi vzácnych druhov netopierov, napr.: podkovára malého (Rhinolopus hipposideros), podkovára veľkého (Rhinolopus ferrumequinum), podkovára južného (Rhinolopus euryale), uchane čiernej (Barbastella barbastellus), netopiera veľkouchého (Myotis bechsteini), netopiera obyčajného (Myotis myotis), a i.