SKCHVU 003 Cerová vrchovina – Porimavie: územie bolo vyhlásené vyhláškou č. 30 MŽP SR zo 7. januára 2008. Nachádza sa na juhu stredného Slovenska v pohraničnej oblasti s Maďarskou republikou. Zaberá časť orografického celku pohoria Cerová vrchovina, pokračuje smerom na východ v páse popri toku Rimava až po sútok so Slanou a severovýchodným smerom úzkym nivným pásom popri rieke Slaná až po obec Gemer. Samostatná časť chráneného vtáčieho územia sa nachádza v severovýchodnej časti Rimavskej kotliny na styku s Revúckou vrchovinou. Účelom je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov výrika lesného, včelárika zlatého, škovránka stromového, bučiačika močiarneho, výra skalného, kane močiarnej, rybárika riečneho, včelára lesného, ďatľa prostredného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, krutihlava hnedého, prepelice poľnej, hrdličky poľnej a strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.