Naše prvé chránené územie – Prírodná rezervácia Kurinecká dubina

Naše prvé chránené územie – Prírodná rezervácia Kurinecká dubina

Zásluhou lesného hospodára a fytogeografa Ing. Tibora Blattného, ktorý pôsobil aj v Rimavskej Sobote, bola v roku 1952 vyhlásená Štátna prírodná rezervácia Kurinec. Je prvým chráneným územím  v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina – okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Nachádza sa približne 4 km južne od Rimavskej Soboty, v západnej časti VN Kurinec. Vyhlásená bola v období ešte pred prvým zákonom o ochrane prírody (r. 1955), kedy ochrana prírody spadala pod Slovenský pamiatkový ústav. V úradnom vestníku sa uvádza, že ide o les v celkovej rozlohe 3 ha, ktorý tvorí prírodnú rezerváciu dubového porastu s hniezdiskom mandelíka. Tento predpis taktiež uvádza, že sa zakazujú také zásahy, ktorými by bol ráz a účel rezervácie narušený. Mandelík je starší názov pre krakľu belasú (Coracias garrulus), ktorá tu hniezdila v počte 5 až 7 párov. Lokalita mala v tom období charakter pasienkového lesa, označovaného aj ako „panónsky háj“.

 


Prvý krát je obrazovo zachytená na dokumentácii z roku 1964 (foto: RNDr. J. Darola), kde je už možné predpokladať k akému vývoju lokalita smeruje. V tomto období sa začala budovať aj vodná nádrž Kurinec  (ukončenie v r. 1967) a plánovať jej rekreačné využitie. V nasledujúcich rokoch sa v dôsledku neusmerňovaného rozvoja podrastu starých dubov a sukcesných procesov menil pôvodný parkový lesostepný charakter lokality na zapojený lesný porast, čo spolu s rastom rekreačnej návštevnosti spôsobilo zánik hniezdiska krakle belasej a ovplyvnilo aj ekologické podmienky života starých dubov.

V roku 1984 bol z dôvodu zmeny predmetu ochrany vypracovaný návrh na prekategorizovanie na Chránené nálezisko Kurinecká dubina, kde predmetom ochrany ostáva starý dubový porast, ako zachovalá ukážka typu nížinných lesov s predpokladmi pre hniezdenie vtáctva. Výmera sa zvýšila na súčasných 5,96 ha. V nasledujúcom roku bol vypracovaný zámer ochrany prírody: Rekonštrukčné úpravy troch chránených nálezísk krakle belasej v okrese Rimavská Sobota. Zahŕňal aj lokality podobného charakteru  – PR Svetlianska cerina a PR Horný Červený les (starší názov Vereš). V tomto zámere, ktorého autorom je RNDr. J. Darola, sú v rôznom rozsahu navrhované zásahy do nežiadúcej stromovej a krovinnej vegetácie. Udržanie takéhoto stavu si však vyžadovalo zabezpečenie následného vypásania lokalít, čo sa napriek plánovaniu nikdy neuskutočnilo.

Otázka zásahov do podrastu sa vynorila niekoľko krát. V podstate je možné konštatovať, že od 80-tych rokov až do roku 2006 boli v lesných plánoch v spodnej etáži predpisované, a následne aj uskutočňované prebierky,  avšak nie v takom rozsahu, aby došlo k jej úplnej eliminácii.

V roku 1994 bolo územie prekategorizované na Národnú prírodnú rezerváciu s 5. stupňom ochrany, a v roku 2003 na Prírodnú rezerváciu, rovnako v 5. stupni ochrany.

Fenoménom tohto územia sa stáva dožívanie starých dubov letných (Quercus robur) v rôznych štádiách. Nachádza sa tu približne 80 stromov a obvody ich kmeňov dosahujú  250 až 600 cm. Ich vek presahuje 200 rokov. Vlastníkom územia sú Mestské lesy Rimavská Sobota.

Kurinecká dubina si už dlhodobejšie vytvára prirodzene svoju dynamiku rozpadu a naväzuje na seba pestré spektrum skupín bezstavovcov a vtákov. Mrzí nás len, že tu doposiaľ nebol zrealizovaný projekt náučného chodníka, aby tento pekný kút regiónu mala možnosť bližšie spoznať aj širšia verejnosť.

Text, foto, grafika: Ing. M. Péliová