Výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

Výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

Nástupom vegetačnej sezóny prichádzajú na Správe CHKO Cerová vrchovina mnohé príjemné úlohy spojené s monitoringom chránených a ohrozených druhov rastlín. Na rad sa v tomto období však dostávajú aj nie celkom príjemné záležitosti ako monitoring inváznych nepôvodných druhov rastlín a príprava na ich odstraňovanie. V týchto dňoch odosielame obecným úradom v našej územnej pôsobnosti informácie s výskytom inváznych nepôvodných druhov spolu s ich popisom a upozornenie na zmenu legislatívy v tejto veci. Následne majú obecné úrady povinnosť tieto informácie zverejniť na webovom sídle, na úradnej tabuli, prípadne iným miestne zaužívaným spôsobom.

Mapovanie inváznych nepôvodných druhov prebieha prevažne vo vegetačnej sezóne. Identifikuje sa druh, rozloha a GPS súradnice lokality. Tie sa následne zaznamenávajú do  Komplexného informačného a monitorovacieho systému. Najkomplexnejší portál o inváznych nepôvodných druhoch sa nachádza na webovej stránke našej organizácie.

Invázne nepôvodné druhy rastlín negatívne menia resp. sú schopné negatívne meniť pôvodné druhové zloženie lúčnych a lesných spoločenstiev až ho úplne zlikvidovať a nahradiť. V takomto štádiu je fyzicky a finančne náročné tieto druhy likvidovať, keďže sa ich plocha výskytu rozširuje. Okrem samotného zaberania plôch môžu mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva nakoľko invázne nepôvodné druhy rastlín sú silnými peľovými alergénmi.

V zmysle legislatívy existujú invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy Únie podľa VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 a NARIADENIA VLÁDY SR č. 449/2019 Z.z. z 11.decembra 2019, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov ustanovuje VYHLÁŠKA MŽP SR č. 450/2019 z 9. decembra 2019, ktorou sa ustanovujú podmienky odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.

Najčastejšie sa vyskytujúcim druhom v CHKO Cerová vrchovina je podľa mapovania glejovka americká (Asclepias syriaca). Zväčša obsadzuje bývalé orné pôdy, mulčované lúky a pasienky a lokality v blízkosti krmovísk. Tento druh je zaradený do zoznamu inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie. O tomto druhu sme viacej písali v staršom článku.

Veľmi rozšíreným druhom je zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) spolu so zlatobyľou obrovskou (Solidago gigantea). Spolu s ambróziou palinolistou (Ambrosia artemisiifolia) sú jednými z najsilnejších neskoršie kvitnúcich alergénov. Obsadzujú úhory, okraje ornej pôdy, bývalé zatrávnené orné pôdy, ale aj lúky, okraje železničných tratí,  rumoviská.

Okraje vodných tokov častokrát lemujú porasty pohánkovca japonského (Fallopia japonica) spolu s netýkavkou žliazkatou (Impatiens glandulifera), ktorá je taktiež zaradená medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie. V brehových porastoch sa sporadicky nachádza aj javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).

Lesné porasty ohrozuje pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). Pre jeho likvidáciu sú žiaľ efektívne len chemické resp. kombinované metódy.

Text : J. Melicher
Foto: J. Melicher, V. Rízová, L. Papáčová