Zimné sčítanie vodného vtáctva

Zimné sčítanie vodného vtáctva

Dňa 14.1.2019 Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina (ďalej len ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina) sa so siedmimi pracovníkmi zapojila do medzinárodného monitorovacieho programu sčítavania zimujúceho vodného vtáctva. Mapovanie prebiehalo už tradične na štyroch na seba nadväzujúcich úsekoch Rimavy v celkovej dĺžke 36 km (od Rimavskej Soboty po sútok so Slanou pri obci Vlkyňa). Dolný tok Rimavy bol vo veľkej časti zamrznutý (cca. na 70%). Celkovo bolo zaznamenaných 6 druhov vodného vtáctva: kačica divá (Anas platyrhynchos), rybárik riečny (Alcedo atthis), volavka popolavá (Ardea cinerea), volavka biela/beluša veľká (Casmerodius albus), orliak morský (Halietus albicilla), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) v celkovom počte 335 jedincov. Ako najbežnejší zimujúci druh vodného vtáctva bola kačica divá. Medzi faunisticky a ekosozologicky významnejší údaj považujeme výskyty dvoch jedincov rybárika riečneho a troch jedincov orliaka morského.

V územnej pôsobnosti ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina okrem horeuvedeného úseku Rimavy boli dvoma externými ornitológmi (Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko – SOS/BirdLife Slovensko, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – GMM) zmapované aj úseky toku Ipľa (od Trenča po Nitru nad Ipľom), Krivánsky potok (od Lučenca po sútok s Ipľom) a Slaná (od Tornale po štátnu hranicu s Maďarskom). Okrem už spomínaných druhov tu boli zaznamenané aj ďalšie, ako labuť hrubozobá (Cygnus olor), kačica ostrochvostá (Anas acuta) a kačica chrapkavá/chrapka (Anas crecca) a potápka hnedá/malá (Tachybaptus ruficollis) v počte 678 jedincov (z čoho bolo 646 jedincov kačice divej).

Celkové počty jedincov (1013) ako aj druhová rozmanitosť (10) nie je vysoká (ako napr. pri zimnom sčítavaní druhov na veľkých vodných tokoch Dunaj, Váh resp. na nezamrznutých stojatých vodách). Sú však hodnotným príspevkom k dlhoročne systematicky získavaným poznatkom, v rámci celoplošného zimného mapovania vodných vtákov na Slovensku (aj v Európe), gestorovaného SOS/BirdLife Slovensko a predstavujú hodnotné údaje o početnosti zimujúcich druhov vodného vtáctva ako aj o populačnej dynamike jednotlivých druhov a ich priestorových (regionálnych) distribúciách.

Text: Mgr. Csaba Balázs

zoológ ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina

Foto: V. Rízová, Cs. Balázs, J. Melicher