Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rimave

Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rimave

V piatok 14. januára 2022 sa 8 pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a jeden dobrovoľník (bývalý kolega) zapojili do 57. ročníka medzinárodného monitorovacieho programu sčítavania zimujúceho vodného vtáctva. Monitoring sme riešili tradične na štyroch na seba nadväzujúcich úsekoch Rimavy v celkovej dĺžke 36 km (od Rimavskej Soboty po sútok so Slanou pri Vlkyni). Mapovanie koordinovala aj teraz Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Okrem týchto úsekov Rimavy zmapovaných  Štátnou ochranou prírody SR, Správy CHKO Cerová vrchovina, boli členmi SOS/BirdLife Slovensko zmapované aj dlhodobo sledované úseky tokov Ipľa a Slanej, ktoré sa nachádzajú tiež v územnej pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Celkovo bolo na Rimave pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina zaznamenaných 5 druhov a 881 jedincov vodného vtáctva: kačica divá (Anas platyrhynchos, 808 jedincov), rybárik riečny (Alcedo atthis, 1 jedinec), volavka popolavá (Ardea cinerea, 7 jedincov), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo, 64 jedincov), orliak morský (Haliaetus albicilla, 1 jedinec).

Najbežnejším zimujúcim druhom bola kačica divá. Za ekosozologicky významnejší údaj považujeme výskyt rybárika riečneho a orliaka morského. Na celom mapovanom úseku boli zistené pobytové znaky vydry riečnej (Lutra lutra) a bobra vodného (Castor fiber).

Dňa 15.1.2022 sa uskutočnil monitoring kormoránov veľkých na vybraných lokalitách – t.j. na nocoviskách v časti orografického celku Rimavská kotlina. Kormorány veľké sme počas monitoringu tiež zaznamenali, avšak v ten deň neboli zaznamenané jedince ako nocujúce na troch sledovaných nocoviskách. Jedince ako nocovisko využívali vhodné lokality v Maďarskej republike.

 

Text: Mgr. Csaba Balázs (zoológ ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)

Foto: Mgr. Balázs, Ing. Rízová