Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rimave

Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rimave

Začiatkom roku sa uskutočnil už 56. ročník zimného sčítania vodného vtáctva.  Toto medzinárodné podujatie, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín koordinuje na Slovensku Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. Hlavným cieľom je získať cenné údaje o aktuálnom výskyte a počte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva na skúmaných lokalitách a sledovať dlhodobý vývoj a stav týchto populácii.

V piatok 13.januára 2023 sa 8 pracovníkov Správy Chránenej krajinnej oblasti  Cerová vrchovina zapojilo do tohto monitoringu, ktorý bol realizovaný na štyroch nadväzujúcich úsekoch rieky Rimavy v celkovej dĺžke 36 km (od Rimavskej Soboty po sútok so Slanou pri obci Vlkyňa). V určenej oblasti zmapovala  5 druhov a 338 jedincov vodného vtáctva: kačica divá (Anas platyrhynchos) – 306 jedincov, rybárik riečny (Alcedo atthis) – 4 jedince, volavka popolavá (Ardea cinerea) – 11 jedincov, kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) – 10 jedincov, beluša veľká alebo volavka biela (Casmerodius albus) – 7 jedincov.

Najbežnejším zimujúcim druhom bola kačica divá, v najmenšom počte bol zaznamenaný rybárik riečny, ktorý je zároveň cieľovým druhom Chráneného vtáčieho územia Cerová vrchovina – Porimavie. Na celom mapovanom úseku boli zistené aj pobytové znaky vydry riečnej (Lutra lutra) a bobra vodného (Castor fiber).

V sobotu 14.1.2023 v čase od 14.00 do 17.00 hod. sa uskutočnilo aj celoslovenské sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách. V časti orografického celku Rimavská kotlina sme cez deň zaznamenali  kormorány na viacerých lokalitách, ale v sledovanom území bolo zaznamenané len jedno ich menšie nocovisko (5 jedincov). Ako nocovisko kormorány využívali najmä vhodné lokality v Maďarskej republike.

Aj keď početnosť populácie u niektorých sledovaných druhov rastie, u mnohých európskych druhov vtákov to tak nie je a stav ich populácie sa dlhodobo zhoršuje, dokonca aj u kedysi bežných druhov.

 

 

Text: Ing. Želmíra Ružičková

Foto:  Ing. Veronika Rízová, Mgr. Csaba Balázs

Video zo sčítania na úseku Jesenské – Rimavská Sobota si môžete pozrieť tu