Zimné sčítanie vodného vtáctva na dolnom toku Rimavy

ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina sa dňa 15. januára 2021 podieľala na 55. medzinárodnom zimnom sčítaní vodného vtáctva na Slovensku. Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina tradične mapovali 35 kilometrový úsek toku Rimava od Rimavskej Soboty po sútok so Slanou na štyroch na seba nadväzujúcich častiach podľa platnej metodiky mapovania. Tohto roku sa zimného sčítania zúčastnili piati pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina. Dolný tok Rimavy od sútoku so Slanou až po Šimonovce sa nachádza v sústave Natura 2000 a to v Chránenom vtáčom území Cerová vrchovina – Porimavie a zároveň v Území európskeho významu Rimava a Slaná. Celoslovenské mapovanie koordinuje SOS/BirdLife Slovensko.

Počas mapovania dotknutého úseku Rimavy bolo pozorovaných 8 druhov vodného vtáctva v celkovej početnosti 642 jedincov. Tradične najpočetnejším druhom je kačica divá (Anas platyrhynchos), nebolo to inak ani v tomto roku (552 jedincov /86%). Nasleduje kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) s počtom 68 pozorovaných jedincov (11%). Rybárik riečny (Alcedo atthis), cieľový druh chráneného vtáčieho územia Cerová vrchovina – Porimavie, bol s počtom 6 pozorovaných jedincov tretím najpočetnejším druhom (všetky ostatné druhy menej ako 1%). V rámci monitoringu boli zaznamenané aj 5 jedincov husí, ale u nich z dôvodu veľkej vzdialenosti pozorovania nebolo možné jedince určiť presne na druh (predpokladáme, že to boli husi bieločelé – pozn. autora textu). Ďalej boli zaznamenané 4 jedince volavky popolavej (Ardea cinerea), 4 jedince volavky bielej (Ardea alba) a 1 jedinec kačice chrapky (Anas crecca). Počas monitoringu bol v území Rimavskej kotliny zaznamenaný aj výskyt orliakov morských (Haliaetus albicilla).

Okrem „tradičného“ 35 km úseku Rimavy bolo zmapované vodné vtáctvo pracovníkmi Správy CHKO Cerová vrchovina aj na niektorých vodných nádržiach, menších tokoch resp. na ďalšom úseku Rimavy. Z ďalších druhov vodného vtáctva bol zaznamenaný výskyt chriašteľa vodného (Rallus aquaticus). V územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina prebiehali počas tejto akcie viaceré mapovania významných tokov členmi SOS/BirdLife (napr. Ipeľ, Slaná) a inými pozorovateľmi. Počas monitoringu boli pracovníkmi Správy CHKO Cerová vrchovina zaznamenané aj  iné zložky bioty, napr. pobytové znaky vydry riečnej (Lutra lutra), bobra vodného (Castor fiber), drevinová vegetácia tokov resp. výskyt inváznych druhov rastlín.

Dňa 16. januára bol zrealizovaný zoológom Správa CHKO Cerová vrchovina aj monitoring kormoránov veľkých na nocoviskách. V orografickom celku Rimavskej kotliny na Rimave bolo zaznamenané nocovisko s počtom 110 jedincov.

 

Text: Mgr. Csaba Balázs  – zoológ ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina

Foto: Mgr. Csaba Balázs, Veronika Rízová