Zimné sčítanie vodného vtáctva

Zimné sčítanie vodného vtáctva

V piatok 17. januára 2020 sa zapojilo 6 pracovníkov Správy CHKO Cerová vrchovina do medzinárodného monitorovacieho programu sčítavania zimujúceho vodného vtáctva. Monitoring prebiehal na štyroch na seba nadväzujúcich úsekoch Rimavy v celkovej dĺžke 36 km (Rimavská Sobota – sútok pri Vlkyni).

Celkovo bolo zaznamenaných 6 druhov, 559 jedincov vodného vtáctva: kačica divá (Anas platyrhynchos, 528 jedincov), rybárik riečny (Alcedo atthis, 3 jedince), volavka popolavá (Ardea cinerea, 3 jedince), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo, 22 jedincov), beluša veľká (Egretta alba, 2 jedince).

Ako najbežnejší zimujúci druh vodného vtáctva bola kačica divá. Medzi ekosozologicky významnejší údaj považujeme výskyty rybárikov riečnych a výskyt kalužiaka (Tringa sp., na druh neurčený taxón). Zaujímavé bolo aj pozorovanie lovu dvoch vydier riečnych (Lutra lutra) a na celom úseku pobytové znaky bobra vodného (Castor fiber).

Text: Mgr. Csaba Balázs

Foto: V. Rízová, Cs. Balázs