Aktivity pre záchranu vzácnych pasienkov v Cerovej vrchovine

Aktivity pre záchranu vzácnych pasienkov v Cerovej vrchovine

Na juhu okresu Rimavská Sobota medzi obcami Jestice a Petrovce sa nachádza územie európskeho významu Drieňové. Je vzácne svojou rôznorodosťou, kde sa na malom území stretávajú strmé suché svahy a chladnejšia na vodu bohatšia dolinka, vďaka čomu tu môžeme vidieť veľmi ojedinelú kombináciu suchomilných a vlhkomilných druhov rastlín, živočíchov a to všetko na jednom mieste. Zachovanie tohto územia a jeho biodiverzity závisí na jeho poľnohospodárskom využívaní – pasení. V súčasnosti lokalitu obhospodaruje miestny farmár so stádom oviec, avšak na niektorých jej častiach sa za posledné desiatky rokov nadmerne rozšírila sukcesná vegetácia a náletové dreviny. Podporné aktivity pre zachovanie tohto územia aktuálne prebiehajú prostredníctvom projektu LIFE ,,Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov“, ktorý zastrešuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v partnerstve so Štátnou ochranou prírody SR. Od minulého roka prebiehali viaceré činnosti spojené s redukciou náletových drevín a následné rozširovanie pasienkov. Vďaka prebiehajúcemu projektu a ochote miestneho gazdu sa bude navyšovať kapacita miestneho ovčína a zvýši sa aj počet oviec, aby boli obnovené plochy pastvy dostatočne prepásané.

Počas posledného novembrového víkendu bola realizovaná akcia na redukciu náletových drevín, prevažne krovín pričom sa dbalo na ponechanie solitérnych stromov, najmä dubov cerových, ktoré na pasienkoch obohacujú pestrú mozaiku biotopov a zabezpečujú nemenej dôležité mikroklimatické funkcie vo forme ochladzovania okolitého vzduchu počas letných dní a tvorby tieňa pre pasúce sa ovečky. Počas čistenia pastvy sa mladé duby vyvetvovali do výšky dvoch metrov aby sa územie viac spriechodnilo pre pohyb hospodárskych zvierat. Zároveň sa tým viac priblížime historickej pasienkovej krajine ku takzvaným pasienkovým lesom, ktoré boli v minulosti hojne rozšírené, napríklad aj v Kurineckej dubine, kde pasienkový charakter zanikol po ukončení pastvy a zarastaním do dnešného štádia zapojeného lesa.

Akcie sa zúčastnili členovia BROZ, pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina, Správy Národného parku Muránska planina, pracovníci miestnej farmy a ďalší dobrovoľníci. Po náročnej práci s krovinorezmi, pílami a pákovými nožnicami boli dobrovoľníci odmenení srdečným pohostením v domácej atmosfére, ktoré zabezpečil miestny gazda. Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným, že venovali svoj čas a energiu pre záchranu vzácnych pasienkov a ich biodiverzity pre ďalšie generácie.

Text a foto: V. Rízová