Z činnosti členov stráže prírody

 

…Svet okolo nás je plný nádherných prírodných

    javov, nad ktorými žasne rozum

   a srdce pookreje – ak ich dokážeme vidieť…

A. Einstein

Na Správe CHKO Cerová vrchovina pôsobí v súčasnosti 19 členov stráže prírody. Ich činnosť vyplýva zo zákona NR SR  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Hlavnou úlohou a poslaním členov stráže prírody je kontrolovať a monitorovať dianie v prírode predovšetkým v chránených územiach, ľudské zásahy do prírody a krajiny a ich vplyv na ňu, sledovať a zbierať údaje o stave prírody. Zistené poznatky, nedostatky a priestupky stráž prírody oznamuje na príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie ako aj odbornej organizácii, ktorá koordinuje jej činnosť.

V rámci pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina sa členovia stráže prírody zúčastňujú aj rôznych environmentálno-výchovných aktivít zameraných na propagáciu prírodných hodnôt regiónov Gemer, Malohont a Novohrad ako napr. Deň Zeme, turistické exkurzie – Svetový deň turizmu, regionálna prírodovedná súťaž  – Príroda okolo nás a Svetový deň biodiverzity. Taktiež sa aktívne zapájajú do úloh ŠOP SR, napr. stavanie migračných bariér pre obojživelníky, manažmentové práce v CHÚ, označovanie chránených území a údržba technického vybavenia CHÚ.

Niektorí zo strážcov prírody sa v neposlednom rade zapájajú aj do projektov ŠOP SR, medzi ktoré patrí aj medzinárodný projekt TRANSGREEN „Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature“, Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku, monitoring zákonom chránených druhov rastlín a živočíchov, inváznych druhov rastlín a ich následný zápis do Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS) ŠOP SR, ktoré v budúcnosti poslúžia ako dôležitý zdroj informácií.

Všetkým aktívnym členom stráže prírody preto patrí veľká vďaka za ich obetavú prácu, odhodlanie, entuziazmus a výraznú pomoc pri plnení úloh profesionálnej zložky na úseku ochrany prírody a krajiny.

Text: L. Wittlinger, P. Oravec

Foto: L. Wittlinger, V. Rízová, D. Olman