XVIII. ročník súťaže „Príroda okolo nás“

XVIII. ročník súťaže „Príroda okolo nás“

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina zorganizovali XVIII. ročník prírodovednej súťaže ,,Príroda okolo nás” pre žiakov druhého stupňa základných škôl v okrese Rimavská Sobota. Už tradične je táto aktivita venovaná Svetovému dňu životného prostredia, ale tentokrát sme si zároveň pripomenuli aj 70. výročie vzniku Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina. Spomínanému výročiu je venovaná aj tematická výstava v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, ktorú je možné navštíviť do konca augusta. 

Súťaž sa konala 16. júna v blízkom okolí zelenej turistickej trasy v Kurineckom lese v rekreačnom areáli Zelená voda – Kurinec. V súčasnosti PR Kurinecká dubina nie je sprístupnená turistickými, či náučnými chodníkmi, a tak sme ako miesto konania akcie zvolili dobre prístupnú lokalitu v jej širšom okolí. Súťažné trojčlenné družstvá boli nominované zo šiestich škôl- ZŠ s MŠ Ožďany, Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej, ZŠ Hodejov, ZŠ P. J. Dobšinského R. Sobota, ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa a ZŠ Klokočova Hnúšťa. Vedomosti sme preverovali na 5 stanovištiach – Ochrana prírody, Rastlinstvo, Živočíšstvo, Dreviny a PR Kurinecká dubina. Putovný pohár a prvé miesto získalo družstvo zo ZŠ s MŠ Ožďany v zložení Marína Feketeová, Patrícia Penteková a Olívia Martinková pod vedením pani učiteľky Natálie Nôtovej. Blahoželáme!

Okrem putovného pohára pre víťazné družstvo, dostali súťažné družstvá a zodpovední pedagógovia drobné spomienkové predmety. Naša vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí neúnavne pripravujú svojich zverencov aj v oblasti ochrany prírody. Sme radi, že každoročne približujú svojim žiakov jedinečné prírodné krásy Cerovej vrchoviny a nášho regiónu, čím sa snažia vzbudiť ich záujem o zachovanie našich jedinečných pokladov. Vďaka patrí aj Mestskému úradu Rimavská Sobota, ktorý nám umožnil zrealizovať podujatie na pozemkoch Mesta. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník v okrese Lučenec.

Text a foto: V. Rízová