Výzva na likvidáciu inváznych druhov rastlín

Koniec leta a začiatok jesene je obdobím, kedy môžeme pozorovať kvitnutie rastlín, ktoré sa na naše územie rozšírili z iných kontinentov. Najčastejšie zo Severnej Ameriky alebo Ázie. Pre svoje správanie v novom prostredí ich nazývame inváznymi druhmi. Vyznačujú sa totiž úspešnou stratégiou prežitia aj v našich podmienkach. Produkujú veľké množstvo semien, ktoré sú unášané vetrom, na srsti zvierat a taktiež na kolesách strojov. Nenápadným avšak účinným spôsobom je šírenie podzemkami alebo inými časťami rastliny. Takto sa šíria napríklad medzi susedmi, či záhradkármi, ktorí sa tešia úspešnému a rýchlemu zakoreneniu novej rastliny. Taktiež včelári sa často tešia z nového zdroja znášky pre svoje včelstvá neuvedomujúc si moc týchto cudzokrajných rastlín vytláčať pôvodné druhy rastlín zo svojich stanovíšť. A tak sa pastva pre včely mení na jednorázovú aktivitu počas ich kvitnutia. Opeľovače z okolia sa tak sústreďujú na jeden zdroj. Mnohé z týchto rastlín majú alergénne účinky a znepríjemňujú život alergikom. Okrem ich atraktívneho vzhľadu novým  majiteľom prinášajú aj starosť, ba niekedy priam výzvu, ako ich po masívnom rozmnožení odstrániť zo svojich pozemkov.  Poľnohospodári sa netešia prítomnosti týchto rastlín na poliach, pretože im spôsobujú straty na úrode, prípadne znehodnocujú kosné lúky. Prispôsobením obdobia kosenia pred vytváraním semien, častejším kosením trávnych porastov, očistením mechanizmov je možné zredukovať šírenie týchto druhov na užívaných pozemkoch a znižovať prípadné ekonomické straty. Krmivá pochádzajúce z polí s výskytom inváznych nepôvodných druhov sú takto vynášané do voľnej prírody so zásobou ich semien. Dôležitú úlohu majú aj poľovnícke združenia, ktorá spočíva v kontrole krmovísk a v následnom odstraňovaní zavlečených druhov.

Povinnosť starostlivosti o pozemky vyplýva z legislatívy na ochranu poľnohospodárskych pozemkov, ale aj zo zákona o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (zákon č. 150/2019 Z. z.), ktorý platí od roku 2019 a preberá povinnosti, ktoré boli predtým definované v zákone o ochrane prírody a krajiny. Vo vyhláške MŽP SR  č. 450/2019 Z. z., sú uvedené odporúčané spôsoby odstraňovania týchto druhov.

V prípade nejasností s identifikáciou, prípadne odstraňovaním  druhov je možné sa obrátiť na Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Cerová vrchovina, ktorá eviduje výskytové dáta z územia pôsobnosti v informačnom monitorovacom systéme. Podľa jednotlivých katastrov, či konkrétnych druhov je možné vyhľadať výskytové údaje na nasledovnom mapovom portáli http://maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php.  Pre zaznamenávanie nových lokalít pre širokú verejnosť sú v súčasnosti dostupné tieto stránky: http://www.biomonitoring.sk/, http://visitor.sav.sk/#/home

Niektoré organizácie už majú skúsenosti s odstraňovaním inváznych druhov, pretože významnými cestami šírenia sú plochy pozdĺž železničných tratí, ciest, vodných tokov. Keďže invázne druhy sa vyznačujú svojou prispôsobivosťou prostrediu, vídať ich môžeme aj na opustených plochách, areáloch.

Obce by mali v súlade so zákonom o inváznych druhoch informovať vlastníkov a užívateľov o výskyte týchto druhov v katastri, prípadne kontrolovať časti obce kde sú realizované výsadby, cintoríny, prípadne  kde sú navážky zeminy, či bioodpadov zo záhrad.

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín vyžaduje systematické niekoľkoročné zásahy. Účinná eliminácia závisí od zodpovedného prístupu každého z nás. Chemický spôsob odstraňovania odporúčame zvoliť až ako krajnú možnosť a dôsledne zvážiť vplyv na okolité prostredie, prítomnosť vodného zdroja atď…

Medzi významné invázne druhy vzbudzujúce obavy Slovenskej republiky patria:

Vedecké meno Slovenské meno
Amorpha fruticosa beztvarec krovitý
Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) pohánkovec (krídlatka)
Lycium barbarum kustovnica cudzia
Negundo aceroides javorovec jaseňolistý
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská

 

Viac o problematike inváznych druhov nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR:

Všeobecné informácie – https://invaznedruhy.sopsr.sk/
Informačné materiály k jednotlivým inváznym druhom – https://invaznedruhy.sopsr.sk/informacne-materialy/

Legislatíva:

Text a foto: Lenka Papáčová