Výskum dvojkrídleho hmyzu (Diptera) v Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

Výskum dvojkrídleho hmyzu (Diptera) v Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

Rokom 2018 sa uzavrie už druhý rok prebiehajúceho trojročného výskumu dvojkrídleho hmyzu (Diptera) v Cerovej vrchovine. Komplexný faunistický výskum tohto radu hmyzu nebol doteraz v tomto chránenom území uskutočnený. Odborné výskumy zamerané na zisťovanie druhovej bohatosti jednotlivých taxonomických skupín rastlín, húb a živočíchov a diverzity ich biotopov v území sú nevyhnutným základom vedeckého poznania územia ako aj základom pre vypracovanie návrhov vhodného ochranárskeho manažmentu – programov starostlivosti o chránené územie.

Napriek tomu, že medzi dvojkrídlym hmyzom podľa platnej legislatívy SR nie je žiaden chránený druh, taxonomická jednotka – rad: dvojkrídly hmyz patrí na svete medzi druhovo najpočetnejší rad hmyzu a zrealizovaním tohto výskumu pribudne teda veľa nových poznatkov o výskyte zástupcov tejto taxonomickej skupiny v Cerovej vrchovine ako aj faunisticky veľmi významných zistení a dát – aj doteraz neznámych druhov z územia Slovenska.

Vedecký výskum dipter na základe súhlasu na výskum a získaní platných výnimiek v území CHKO Cerová vrchovina rieši odborný kolektív: RNDr. Jindřich Roháček, CSc. zo Slezského zemského múzea (Silesian Museum), Doc. RNDr. Jan Ševčík, PhD. zo Slezského zemského múzea a Ostravskej univerzity, Ostrava a Mgr. Michal Tkoč z Národního múzea Praha. Pri terénnych výskumoch ich často sprevádza a pomáha pri výbere lokalít výskumu zoológ Správy CHKO Cerová vrchovina. Výskum dvojkrídleho hmyzu bude autormi výskumu zverejnený v odborných publikáciách.

Z odpublikovaných dát (aj zo zoznamu zistených druhov a správ z výskumu) však aj my budeme vedieť o tejto najpočetnejšej skupine hmyzu oveľa viac, nie len to, že „na hrubo“ sú tu komáre (Nematocera) a muchy (Brachycera). Zvlášť podrobne sú vyššie uvedeným výskumným tímom študované niektoré vybrané (často druhovo bohaté) skupiny, ako sú: Sciaroidea, nižšie Cyclorrhapha a Acalyptrata. Pretože CHKO Cerová vrchovina bola doposiaľ dipterologicky veľmi málo preskúmané územie, je väčšina druhov z tejto skupiny zaznamenaná z tejto oblasti prvýkrát – ide teda o významný príspevok k poznaniu biodiverzity dvojkrídlového hmyzu daného regiónu.

Poďakovanie: Týmto krátkym internetovým článkom sa chcem poďakovať autorom medzinárodne vysoko uznávaného riešiteľského kolektívu ako aj za obrovské množstvo informácií a odborných poznatkov, ktoré obohatili moju zoologickú odbornosť počas terénneho výskumu. Očakávam na  rok 2019 úspešné pokračovanie tohto výskumu a ďalšej spolupráce.

Text: Mgr. Csaba Balázs, zoológ ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina

 

Obr. 1: Výskum dvojkrídleho hmyzu (Diptera) v Cerovej vrchovine – výskumný tím

na fotke z ľavej strany: RNDr. Jindřich Roháček, CSc., Doc. RNDr. Jan Ševčík, PhD., Mgr. Michal Tkoč (foto: Cs. Balázs)

 

Obr. 2: V teréne v k. ú. obce Hajnáčka

na fotke z ľavej strany: Ing. Attila Balázs, Mgr. Michal Tkoč, Mgr. Csaba Balázs (foto: J. Roháček)

 

Obr. 3: Odontomyia annulata – kriticky ohrozený druh, zaujímavý tým, že sa jeho larvy vyvíjajú vo vode v dendrotelmách. Zistený v roku 2017 na lokalite Vodokáš a v roku 2018 na lokalite Hajnáčka-Buková

(foto: J. Roháček)

 

Obr. 4: Pharyngomyia picta – larvy parazitujú v jelenej zveri, imága v prírode vzácne. Chytený bol na lokalite Vodokáš

(foto: J. Roháček)

 

Obr. 5 – Vzácny pralesný druh Keroplatus tipuloides, zistený v okolí obce Tachty, predstavuje druhý nález na Slovensku

(foto: M. Tkoč)

 

Obr. 6 – Hálky byľomora divozelového (Asphondylia verbasci), byľomory sú na území CHKO Cerová vrchovina bohato zastúpené vďaka zachovalým lúčnym a stepným biotopom, bez väčších antropogénnych zásahov

(foto: J. Ševčík)