Vyjadrenie Správy CHKO Cerová vrchovina k petícii v súvislosti s ťažbou nerastných surovín v lome Čamovce

Vyjadrenie Správy CHKO Cerová vrchovina k petícii v súvislosti s ťažbou nerastných surovín v lome Čamovce

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina sa s iniciatívou verejnosti stotožňuje a banskú činnosť v tomto území považuje za negatívnu. Správa CHKO Cerová vrchovina svoj zamietavý postoj k zámeru ťažby vyjadrila i vo viacerých stanoviskách pre Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. V týchto stanoviskách okrem iného požaduje, aby sa pokračovalo v procese posudzovania vplyvov na životného prostredie, ktoré nebolo dostatočne zrealizované.

Dopady ťažby na toto územie budú z pohľadu Štátnej ochrany prírody veľmi závažné. Jednak pôjde o dopady na krajinný ráz, rozlohu biotopov, ťažbou dôjde k ich poškodeniu alebo až k priamej likvidácii. Rovnako môže dôjsť prašnosťou a hlukom k rušeniu chránených živočíchov. Na predmetných parcelách dobývacieho priestoru a ich tesnej blízkosti sú napríklad potravné a hniezdne biotopy ďatľa prostredného, hrdličky poľnej či včelára lesného. Územie je súčasťou siete NATURA2000, prekrýva ho Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie a čiastočne aj Územie európskeho významu Cerová vrchovina.

Prebiehajúca ťažba v chránenom území má negatívny dopad aj na významné anorganické javy a na rozvoj prírodného turizmu, ale i na samotné zdravie miestneho obyvateľstva. Navyše, záujmové územie je na parcelách vo vlastníctve štátu a takéto územie by malo byť aj podľa dokumentácií ochrany prírody v chránených územiach obhospodarované čo najviac v súlade s princípmi ochrany prírody.

Pre viac informácii o petícii kliknite na nasledovný ODKAZ

 

Správa CHKO Cerová vrchovina