Vyhodnotenie ekovýchovného programu BOCIAN v Gemersko-malohontskom múzeu

Vyhodnotenie ekovýchovného programu BOCIAN v Gemersko-malohontskom múzeu

Dňa 18.12.2018 prebiehalo v priestoroch Gemersko-malohontského múzea vyhodnotenie žiackych prác v rámci ekovýchovného programu Bocian. Tento rok sa z oslovených škôl v okresoch Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota zapojilo len 5. Boli to nasledovné školy: Základná škola – Alapiskola Hodejov, Základná škola s MŠ Sama Vozára Hrachovo, Základná škola s MŠ Kalinovo, Základná škola Divín a Evanjelická škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Zozbieraných bolo 56 výtvarných prác, 9 literárnych prác a 1 model bociana na hniezde.  Na vyhodnotení prezentovali výsledky pozorovania bocianov dve školy – ZŠ Sama Vozára Hrachovo a Základná škola – Alapiskola Hodejov. V Hrachove sa nachádza dlhoročne obsadzované hniezdo bociana priamo v areáli školy, takže pozorovanie je už školskou tradíciou. V Hodejove sa nachádza hniezdo v uzavretom súkromnom priestore bývalého družstva, preto bolo pozorovanie trošku náročnejšie, avšak žiaci rozšírili pozorovanie aj na hniezdo v Starej Bašte.

Na vyhodnotení už tradične prezentoval svoje dlhoročné skúsenosti a znalosti o bocianovi bielom aj RNDr. Miroslav Fulín CSc., ktorého prišla na túto akciu podporiť aj jeho manželka. Téma tejto prednášky s názvom „Viete čítať s hniezda“ bola sústredená ohľadom pozorovania rôznych aspektov spojených s hniezdením, ako použité materiály v hniezde, ďalšie hniezdiace druhy (vrabce, škorce, ďatle), živá vegetácia, úhyn mláďat, odčítavanie krúžkov a vplyv prudkých teplotných zmien na migráciu a reprodukciu.

Ocenenia boli udelené nasledovne:

– výtvarné práce: Vanesa Kováčová, ZŠ Divín (1. miesto), Ferdinand Rácz, ZŠ Hodejov (2. miesto), Richard Csépe, ZŠ Hodejov (3. miesto)

– literárne práce: Tereza Kederová, ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo (próza) a Mário Plavucha, ZŠ s MŠ Kalinovo (poézia).

– model bociana: Ferdinand Rácz, Peter Szabó, Viktória Kroščenová, ZŠ Hodejov.

– prezentácie: Tereza Kederová, ZŠ s MŠ Hrachovo a Sebastián Engler, Františka Koločaiová a Beáta Bitalová, ZŠ-Alapiskola  Hodejov.

Na záver sa chceme poďakovať za účasť zapojeným žiakom, aktívnym pedagógov, pracovníkom Gemersko-malohontského múzea, ktorí poskytli priestory aj organizačnú pomoc a v neposlednom rade RNDr. Miroslavovi Fulínovi, CSc., ktorý zabezpečil knižné ocenenia a svojou prednáškou rozšíril znalosti žiakov.

text: V. Rízová
foto: V. Rízová, M. Krajči