Vyhodnotenie ekovýchovného programu BOCIAN v Gemersko-malohontskom múzeu

Vyhodnotenie ekovýchovného programu BOCIAN v Gemersko-malohontskom múzeu

V pondelok 2. decembra prebiehalo v priestoroch Gemersko-malohontského múzea vyhodnotenie žiackych prác v rámci ekovýchovného programu Bocian. Tento rok sa do súťaže zapojilo sedem z  oslovených škôl v okresoch Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota. Boli to: Základná škola – Alapiskola Hodejov, Základná škola s MŠ S. Vozára Hrachovo, Základná škola s MŠ Kalinovo, Základná škola Divín, Základná škola P.K. Hostinského v Rimavskej Sobote, Základná škola Haličská cesta Lučenec a Základná škola Veľká nad Ipľom.

Zozbieraných bolo 109 výtvarných prác, 8 literárnych prác, 1 papierový model bociana a 1 fotoséria z pozorovania hniezda.  Na vyhodnotení prezentovali výsledky pozorovania bocianov dve školy a to ZŠ S. Vozára Hrachovo a ZŠ – Alapiskola Hodejov. V Hrachove sa nachádza dlhoročne obsadzované hniezdo bociana priamo v areáli školy, takže pozorovanie je už školskou tradíciou. V Hodejove sa nachádza hniezdo v uzavretom súkromnom priestore bývalého družstva, preto bolo pozorovanie trošku náročnejšie, avšak žiaci svoje pozorovanie rozšírili aj na hniezdo v Starej Bašte (podobne ako v minulom roku) a zároveň aj o novovzniknuté hniezdo v Blhovciach, ktoré však nebolo obsadené a slúžilo mladým bocianom na nácvik stavby hniezda.

Na vyhodnotení už tradične prezentoval svoje dlhoročné skúsenosti a znalosti o bocianovi bielom aj RNDr. Miroslav Fulín CSc., ktorého prišla na túto akciu podporiť aj jeho manželka. Téma tejto prednášky bola sústredená hlavne na dlhoročnú spoluprácu s pracovníkmi Správy CHKO Cerová vrchovina v rámci aktivít Ekovýchovného programu Bocian.

Ocenenia najlepších diel boli udelené bez stanovenia poradia, kvôli veľkému rozpätiu vekovej štruktúry autorov a pribudli aj doplnkové kategórie ocenenia. Ocenené boli nasledovné práce:

– výtvarné diela: Zdena Valachová, ZŠ Divín, Michal Kováč, ZŠ s MŠ Kalinovo, Sofia Juhaniaková, ZŠ Haličská cesta Lučenec

– literárne diela: Tereza Kederová, ZŠ s MŠ S. Vozára Hrachovo (próza)

– originálne diela: Daniela Réveszová, ZŠ Veľká nad Ipľom (papierový model bociana a výkres s nadrozmernými lepenými prvkami).

– najaktívnejší autor za sériu 17 výkresov: Františka Kaločaiová, ZŠ Hodejov

– návrh loga pre propagáciu výstavy: Vaneska Kroščenová, ZŠ Hodejov

– najaktívnejšia škola za sériu 38 diel:  ZŠ Hodejov (prebrala Ing. Mária Lakotová)

Na záver chceme poďakovať za účasť zapojeným žiakom, aktívnym pedagógov, pracovníkom Gemersko-malohontského múzea, ktorí poskytli priestory aj organizačnú pomoc a v neposlednom rade RNDr. Miroslavovi Fulínovi, CSc., ktorý zabezpečil výchovno-vzdelávacie materiály zúčastneným a svojou prednáškou prítomných chronologicky informoval o sumáre aktivít od vzniku Ekovýchovného programu Bocian v spolupráci s pracovníkmi Správy CHKO.

Záujemcom o bližší pohľad na žiacke práce dopĺňame informáciu, že výstavu môžu navštíviť až do 17.1.2020, dokedy je výstava prístupná v priestoroch Gemersko-malohontského múzea.

Text: V. Rízová
Foto: J. Melicher