Víkend otvorených parkov a záhrad na Barát kúte

Víkend otvorených parkov a záhrad na Barát kúte

Tento rok sa konal už XV. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad v dňoch od 2.6. do 4.6.2023. Z celého územia Slovenska sa zapojilo viac ako 110 súkromných i verejných parkov a záhrad a medzi nimi bol aj Barát kút nachádzajúci sa neďaleko mesta Rimavská Sobota. V tomto zabudnutom lesíku s parkovými úpravami a bohatou históriou pripravila dňa 2.6.2023 zaujímavý program Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (ďalej len „ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina“), Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota (ďalej len „GMM RS“) v spolupráci s mestom Rimavská Sobota. Podujatia sa zúčastnili žiaci Základnej školy Pavla Dobšinského Rimavská Sobota a Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej z Rimavskej Soboty.

Na tomto mieste sa práve začínal archeologický výskum a tak nám Alexander Botoš, pracovník z GMM RS poskytol cenné informácie týkajúce sa jeho histórie. Barát kút (Mníchova studňa) bola veľmi vhodným miestom na osídlenie vďaka prírodnému zdroju vody – prameňu. Lokalita bola osídlená už v mladšej dobe bronzovej (cca 1 500 – 1 200 pred Kr.), ďalej v mladšej dobe železnej – dobe laténskej Keltmi (cca v 2. – 3. stor. pred Kr.), v dobe rímskej ( cca 3. – 4. stor.), vo včasnom stredoveku Slovanmi (cca 8./9. – 11. stor.) a vo vrcholnom a neskorom stredoveku (v 13. – 15. stor.). Traduje sa, že na lokalite stál aj kláštor (odtiaľ odvodený názov lokality Barát kút – Mníchova studňa), žiaľ počas archeologického výskumu sa jeho pozostatky neobjavili.

Veronika Rízová a Želmíra Ružičková, pracovníčky zo ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina vysvetlili žiakom, aký má význam Barát kút z ekologického hľadiska, porozprávali sa o druhoch drevín a o vtáčích druhoch, ktoré sa tu vyskytujú. Barát kút je lokalita, ktorá sa nachádza v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine a preto sa tento nie veľký lesný ekosystém stal útočiskom pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Jeho rozmanitosť podporuje stojace a ležiace mŕtve drevo, v ktorom sa vyskytujú rôzne štádia veľkého množstva druhov hmyzu, a to je pestrou potravou pre vtáctvo, ktoré tu žije. Dutiny, ktoré sa nachádzajú v starých alebo odumretých stromoch sú významné hlavne pre vtáctvo, ktoré ich využíva na hniezdenie alebo na oddych. Na tomto mieste je prítomný aj zdroj vody, veľmi dôležitý pre život v tomto malom prírodnom ekosystéme.  Rastú tu rôzne druhy drevín ako napríklad dub cerový, dub letný, jelša lepkavá, jaseň štíhly, baza čierna, pagaštan konský atď.. Žiakov tu čakala úloha určiť druhy stromov podľa listov, prípadne kvetov. Niektoré druhy určili bez problémov, iné ich trochu potrápili. Keďže pre tento rok bola pre podujatie Víkend otvorených záhrad a parkov zvolená téma: Melódie záhrad, pripravili sme si pre žiakov spoznávanie vtáčích hlasov, ktoré určovali priamo na mieste alebo z nahrávok. Započúvali sa do hlasov vtákov žijúcich najmä na poliach, medziach, remízkach a v menších lesných ekosystémoch. Určovali hlasový prejav napríklad škovránka poľného, prepelice poľnej, bažanta poľovného, drozda obyčajného, straky obyčajnej, žlny zelenej, ďatľa veľkého, či myšiaka lesného.

Cieľom podujatia Víkendu otvorených parkov a záhrad je „priblížiť  krásu ako aj šíriť myšlienky aktívnej ochrany a kvalitnej údržby našich parkov a záhrad“. Veríme, že krása Barát kútu sa dostala „pod kožu“ všetkým zúčastneným  a že zanedbaná starostlivosť a ochrana tohto výnimočného miesta bude v blízkej budúcnosti aktívna a účinná. Ďakujeme všetkým za účasť a záujem o toto podujatie:).

 

 

Text: Želmíra Ružičková (ŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina), Ján Botoš (Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota)

Foto: Veronika Rízová a Želmíra Ružičková (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)