Verejnosti voľne prístupné jaskyne v pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina

Verejnosti voľne prístupné jaskyne v pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina

Slovensko je na jaskyne bohatou krajinou – začiatkom roku 2019 ich počet prekročil číslo 7400. Sprístupnených je z nich len malý zlomok: 13 prevádzkuje Správa slovenských jaskýň a ďalších 6 je sprístupnených iným správcom. Natíska sa však otázka, či sú všetky ostatné jaskyne neprístupné a vstup do nich je zákonom zakázaný. Odpoveď je nie a v nasledujúcich riadkoch si priblížime dosiaľ  málo známe verejnosti voľne prístupné jaskyne.

Jaskyňu, alebo jej časť, v ktorej nehrozí nebezpečenstvo poškodenia jej prírodných a kultúrnych hodnôt a v ktorej je zaistený bezpečný pohyb návštevníkov, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody po dohode so správcom jaskýň vyhlásiť vyhláškou za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu. Tieto jaskyne sa vo väčšine prípadov nachádzajú v blízkosti turistických chodníkov a vhodne dopĺňajú a spestrujú ich trasy. Na Slovensku je ich toho času 45 a v pôsobnosti Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina sa evidujú nasledovné 4 jaskyne.

Jánošíkova skrýša sa nachádza v západnom bralnatom okraji Budinskej skaly (katastrálne územie obce Budiná), v úpätí nevysokej andezitovej steny blízko cesty pri osade Svatošovo. Jedná sa o nekrasovú jaskyňu, ktorá sa vytvorila mechanickým vyvetraním neznámeho telesa (pravdepodobne stromu) z andezitovej lávy a neskorším mrazovým opadávaním dosiek najmä v chladných obdobiach starších štvrtohôr.

Mara (medvedia jaskyňa) sa nachádza v katastrálnom území obce Divín smerom na obec Tuhár. Jej vchod sa otvára na kopci Dúpa, 1 km juhozápadne od Divínskeho hradu pod 4,5 m vysokým vápencovým bralom v nadmorskej výške 345 m n. m. Jaskyňa má dĺžku 13 m a jej názov pochádza od dievčaťa Mara z Divína, ktorá väčšiu časť svojho života strávila v prírode a podľa povesti v tejto jaskyni chovala medvedie mláďa vlastným mliekom. Ako k jednej z mála verejnosti voľne prístupných jaskýň k nej priamo nevedie chodník. Je preto okrem iného aj vhodnou na preverenie orientačných schopností v teréne. Nájdete ju podľa popisu?

Mučínska jaskyňa leží v katastri obce Mučín. Vchod menších rozmerov sa nachádza v masíve Bôbovca, 1,5 km na juhozápad od obce Mučín. Jaskyňa je veľmi  zaujímavá najmä z hľadiska vzniku, pretože nebola vytvorené vo vápencoch ako väčšina jaskýň na Slovensku. Jej priestor vznikol vyvetraním odumretého kmeňa stromu v tufoch. Je náučnou lokalitou a vedie k nej chodník z obce. Dĺžka jaskyne je 12 m.

Malá drienčanská jaskyňa sa nachádza pri obci Drienčany. Je jednou z 15 zastávok Náučného chodníka Drienčanský kras, ktorý nás oboznámi s prírodnými hodnotami krasovej krajiny, ale aj kultúrno-historickými pamiatkami. Vchod do jaskyne leží sa na ľavom brehu potoka Blh, zhruba 5 výškových metrov nad jeho nivou na úpätí bralnatého výstupu vápencov. Kvôli náročnosti pohybu v priestoroch jaskyne je sprístupnená len jej časť s názvom Brožkova pustovňa. Jaskyňa bola obývaná ľuďmi kyjatickej kultúry a stredovekým pustovníkom Brožkom.

Pri všetkých verejnosti voľne prístupných jaskyniach sú umiestnené informačné tabule, ktoré návštevníka informujú o vzniku jaskyne, histórii jej objavu či o iných hodnotách. Keďže sa jedná o jaskyne v ktorých neboli vykonané zásahy uľahčujúce jej sprístupnenie, je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť a bezpečný pohyb v ich priestoroch. Vstup do jaskýň je na vlastné riziko, je vhodné používať pevnejšiu obuv a vlastné osvetlenie. V rámci zachovania hodnôt jaskýň prosíme návštevníkov aby neznečisťovali ich priestory a nepoškodzovali ich, aby sme sa nimi mohli pýšiť aj naše ďalšie generácie.

Zoznam všetkých verejnosti prístupných jaskýň nájdete na nasledovnom odkaze:

http://www.ssj.sk/sk/verejnosti-volne-pristupne-jaskyne

Text: Igor Balciar, Správa slovenských jaskýň, Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota

Foto: Ľudovít Gaál, Správa slovenských jaskýň, Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota