NPR Šomoška

 
Názov: Národná prírodná rezervácia Šomoška
Vyhlásenie CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6917/1983-32 z 31.10.1983
Výmera: 36,62 ha
Lokalizácia: mapka
          Kraj: Banskobystrický
          Okres: Lučenec
          Katastrálne územie: Šiatorská Bukovinka
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 5.
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:
Program starostlivosti o MCHÚ:
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice NPR a platí v ňom štvrtý stupeň ochrany prírody.

 

Predmet ochrany prírody:

NPR je vyhlásená na ochranu morfologicky výrazného kopca s odkryvom šesťbokej stĺpovitej odlučnosti čadiča zvaného „Kamenný vodopád“so zrúcaninou stredovekého hradu, s pestrou mozaikou biocenóz a výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov.