Sviatočná prvomájová exkurzia za orchideami

Sviatočná prvomájová exkurzia za orchideami

Na prvého mája sme v Chrámci zorganizovali tematickú exkurziu „Poďte s nami za orchideami“. Prišlo až 21 účastníkov, ktorí mohli s pracovníkmi Správy CHKO Cerová vrchovina pozorovať niekoľko druhov vzácnych voľne žijúcich orchideí priamo v prírode. Úvodné slovo sme absolvovali pri Obecnom úrade pokračovali sme na juhozápad. Ďalšiu zastávku sme mali pri informačnej tabuli na konci obce, ktorá sa týka Územia európskeho významu Pieskovcové chrbty. Porozprávali sme si o chránených druhoch v tomto území. Účastníkov najviac zaujali motýle, hlavne modráčiky. Ich špecifické ekologické nároky nám priblížil Jakub Melicher. Spomenuli sme aj rozdiely obhospodarovania územia v minulosti v porovnaní so súčasnosťou. Ukázali sme si aj mapku s aktuálnym výskytom orchideí, ktoré priebežne zaznamenávame, aby sme mali prehľad o zmenách ich rozšírenia a početnosti v širšom časovom rozmedzí.

Ďalej sme pokračovali priamo ku orchideám. Ako prvý bol pozorovaný vstavač trojzubý, ktorého populácia sa pohybovala v stovkách jedincov. Farebná variabilnosť bola veľmi široká od bielej cez množstvo odtieňov ružovej až po takmer karmínovo červenú. Zvyčajne dorastá do výšky 30 cm a obľubuje výslnné strmé svahy. Jedná sa o vzácny chránený druh, pričom spoločenská hodnota jedinca je stanovená na 500 €. Ďalej sme natrafili na niekoľko jedincov vstavača purpurového, ktorý dosahuje výšku až 80 cm. Zvyčajne vyhľadáva polotieň, ale pomerne často ho nájdeme aj na otvorených a výslnných plochách. Mali sme šťastie pozorovať aj ďalší druh orchidey – vstavač vojenský, ktorý rastie takmer výlučne v polotieni, a tak sme sa k nemu skláňali v borievkovom poraste. Spoločenská hodnota vstavača purpurového aj vojenského je stanovená na 400 €. Všetky pozorované orchidey patria medzi druhy, pre ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia. Tohtoročná mimoriadne teplá jar v kombinácií s minuloročným dostatočným úhrnom zrážok nám napomohli k  pozorovaniu nadpriemerných počtov jedincov viacerých druhov počas kvitnutia v rovnakom čase.

Ďalej sme pokračovali po hrebeňovej časti s výhľadmi na Rimavskú kotlinu a pozornejší účastníci zahliadli prelet bociana čierneho. Okrem tohto operenca sme počas exkurzie počuli niekoľko spevavcov slávika obyčajného, strnádku lúčnu a ďalšie. Priebežne nám zvuky vtáctva pomáhala identifikovať skúsená ornitologička Monika Gálffyová.

Čerešničkou na záver bol svah s borievkou obyčajnou, kde nás čakalo nakopených niekoľko desiatok vstavačov purpurových. Na tejto ploche sme si porozprávali o miestnych prírodných pomeroch, ako aj o citlivosti týchto vzácnych druhov a ich fixáciu na symbiotické huby v pôde. Spomenuli sme aj priebeh manažmentov, ktoré na tejto ploche prebiehali ako súčasť aktivít projektu LIFE „Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov“ .

Po ceste späť do obce sme pozorovali aj hlaváčik letný a zatiaľ nevykvitnutý ľan chlpatý, ale aj niekoľko druhov chrobákov – bežného fuzáča čierneho, či vzácne druhy viničiara čierneho a májku obyčajnú. V obci sme sa rozlúčili a všetkým poďakovali za účasť. Už teraz plánujeme ďalšie podobné akcie, hlavne vďaka veľmi dobrému ohlasu účastníkov, ako aj ich požiadavkám o ďalšie exkurzie s podobným zameraním.

 

Text a foto: V. Rízová