Stretnutie strážcov prírody spojené s manažmentom Chráneného areálu Jasenina v k.ú. Ďubákovo – 22.9.2023.

Stretnutie strážcov prírody spojené s manažmentom Chráneného areálu Jasenina v k.ú. Ďubákovo – 22.9.2023.

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody a milovníkmi prírody realizovali manažmetové opatrenia pre zachovanie slatinno-rašelinnej vegetácie v Chránenom areáli Jasenina, neďaleko obce Ďubákovo, v okrese Poltár. Dňa 22.9.2023 prebiehalo kosenie lokality a odstraňovanie nahromadenej biomasy z plochy. Na prácach sa zúčastnilo 10 súčasných pracovníkov Správy CHKO, 4 strážcovia prírody a 2 pracovníčky Okresného úradu životného prostredia Poltár.

Chránený areál Jasenina bol vyhlásený Nariadením Okresného národného výboru v Lučenci 24.4. 1990  a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Najvzácnejším a zároveň najzaujímavejším chráneným druhom tohto územia je mäsožravá rastlina rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), pričom jej spoločenská hodnota je v súčasnosti stanovená na 300 €/ks.  V tomto území dosahuje výskyt uvedeného druhu južnú fytogeografickú hranicu rozšírenia a jedná sa aj o jedno z našich najvyššie položených rašelinísk (895 m n.m.).

V dôsledku absencie obhospodarovania územia dochádza k postupnému zarastaniu vzácnych rastlinných spoločenstiev vŕbovými krovinami a mladými jelšami. Bez pravidelnej aktívnej redukcie tejto sukcesie by toto územie postupne stratilo svoj pôvodný charakter a postupne by otvorené plochy nahradili vlhkomilné dreviny. Tohto roku sme skúsili aj pred manažment a to začiatkom júla, kde sme vykosili 2 pásy na šírku krovinorezu za účelom redukcie náletových drevín. Tento pred manažment sa nám osvedčil a budeme v ňom pokračovať aj budúce roky.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným za ich čas aj energiu, ktorú venovali obetavej práci v prospech zachovania slatinno-rašelinnej vegetácie v Chránenom areáli Jasenina.

Autor textu: Ing. Veronika Rízová, Ing. Mirko Krajči

Foto:  Ing. Mirko Krajči, RNDr. Lenka Papáčová