Starostlivosť o hendikepované chránené živočíchy

Jednou z úloh pracovníkov Správy CHKO Cerová vrchovina, je prevádzka Chovnej stanice pre hendikepované chránené živočíchy. V tomto období dochádza k prípadom, že občania ohlasujú vypadnuté vtáčatá, ktoré sú ešte primladé pre samostatné prežitie, prípadne ich priamo zoberú z miesta nálezu. Takéto konanie môže malému stvoreniu viac ublížiť ako pomôcť, keďže mu manipuláciou spôsobujú stres a zmena skladby potravy podávanej v ľudskej opatere môže spôsobiť aj tráviace problémy. Mortalita mláďat odobraných z prirodzeného prostredia do ľudskej starostlivosti je vysoká, a teda najlepším spôsobom, ako im pomôcť je ponechať ich na mieste nálezu, resp. ak im na danom mieste hrozí priame ohrozenie inými zvieratami, alebo dopravnými prostriedkami, je dobré ich preložiť na vhodnejšie miesto, ako napríklad krovinové alebo vysokobylinné porasty v blízkom okolí, aby ich rodičia následne dohľadali podľa zvukových prejavov.

Častým prípadom sú aj chránené živočíchy, ktoré uviaznu v obytných priestoroch.  Vo väčšine prípadov sa jedná o netopiere a dážďovníky, ktoré vniknú do nezabezpečených vetracích otvorov na strechách bytoviek, a prostredníctvom potrubného prepojenia sa dostanú až do interiéru. Ojedinele aj sovy, ktoré sa dostanú do domu cez komín, ktorý sa pre nich javí ako dutina stromu. Tu je potrebné živočícha čo najrýchlejšie odchytiť a vypustiť na slobodu. Pri netopieroch a sovách je potrebné použiť pevnú rukavicu alebo látku, aby nedošlo k uhryznutiu, alebo zadrapnutiu pazúrmi. Následne ich vyložiť von na bezpečné a zatienené miesto, napríklad na konár stromu. Dážďovníky nedokážu vzlietnuť, na rozlet sa potrebujú spustiť do prázdneho priestoru, a preto sa musia vyniesť na vhodné vysoké miesto, napríklad na poschodovú bytovku.

V prípade zraneného chráneného živočícha, ktorý vyžaduje rýchle veterinárne ošetrenie, je potrebné volať tiesňovú linku 112, kde dispečing kontaktuje pracovníkov z územne príslušného organizačného útvaru Štátnej ochrany prírody SR. V prípade okresov Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota je možné kontaktovať priamo pracovníkov S- CHKO Cerová vrchovina na t.č. 0903 298 145. Ak v nálezcovi panujú pochybnosti, či zostať nečinný, alebo aktívne zasiahnuť, odporúčame konkrétne prípady vopred konzultovať na vyššie uvedených číslach.

 

Text, Foto: V. Rízová