Spoločne chráňme prírodu – medzinárodná súťaž

ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (CHKO) a Riaditeľstvo NP Bükk – TK Karancs-Medves dňa 17.5.2018 uskutočnili XII. ročník slovensko-maďarskej environmentálnej súťaže pod názvom: „Spoločne chráňme prírodu”. Súťaž je každoročne realizovaná na základe Vykonávacieho protokolu medzi ŠOP SR a BNPI pri úlohe PHÚ č. 00815 – Bilaterálna spolupráca 2018.

Súťaže sa tohto roku v Starej Bašte zúčastnilo 13 trojčlenných družstiev + pedagógovia (6 škôl zo SR a 7 škôl z MR), 4 pracovníci ŠOP SR – S-CHKO Cerová vrchovina + 1 praktikant, 3 pracovníci BNPI. Pri organizácií súťaže nám pomáhali aj 4 pracovníci OcÚ Stará Bašta. Spolu: 64 osôb.

Praktická časť súťaže bola uskutočnená na trase náučného chodníka Pohanský hrad. Teoretická časť súťaže sa konala v Kultúrnom dome Stará Bašta. Súťaže sa zúčastnilo len jedno trojčlenné družstvo zo žiakov 5. až 9. ročníkov z každej prihlásenej školy. Súťaže sa môžu zúčastniť školy, ktoré majú študentov z katastrálnych území, kde sa nachádza CHKO Cerová vrchovina, alebo TK Karanč-Medveš. Súťaž bola tradične vedená hravou formou a dvojjazyčne v materinskom jazyku (v slovenskom alebo v maďarskom jazyku) študenta. Hlavnou témou súťaže bolo tradičné využívanie krajiny: pasienkárstvo a pasienkové biotopy. Hlavné okruhy a otázky tém boli: anorganika a krajina, botanika, zoológia, dreviny a lesy. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Radzovce (SR), na druhom študenti zo školy Krepuska Géza AI Somoskőújfalu (MR) a na treťom ZŠ Vajanského Lučenec (SR). Gratulujeme!

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, pedagógom a školám, zúčastneným pracovníkom ŠOP SR – S-CHKO Cerová vrchovina a BNPI ako aj starostke obce Stará Bašta a pracovníkom OcÚ Stará Bašta za kvalitné pohostenie. V roku 2019 súťaž bude na území Maďarska. Tešíme sa na stretnutie.

Text: Mgr. Csaba Balázs, zoológ ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina
Foto: Ing. Veronika Rízová, botanička ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina