Spoločne chráňme prírodu

 

Riaditeľstvo NP Bükk a Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina zorganizovali dňa 28.5.2024 už XV. ročník cezhraničnej environmentálnej súťaže „Spoločne chráňme prírodu“. Súťaž prebiehala tento rok v Maďarsku a to v sídle BNPI, Správy TK Karancs-Medves v meste Šalgótarján. Budúci rok sa uskutoční na Slovensku.

Zo slovenskej strany sa zúčastnilo 6 škôl:

Základná škola  Školská 1 Fiľakovo

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec Alapiskola és óvoda

Základná škola s materskou školou –Alapiskola és óvoda, Radzovce

Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským – Mocsáry Lajos Alapiskola, Fiľakovo

Základná škola Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Základná škola Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo

Z maďarskej strany sa zúčastnilo tiež 6 škôl:

 Dr. Krepuska Géza Általános Iskola

Mocsáry Antal Általános Iskola

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskola 4

II. János Pál Pápa Katolikus Iskola

Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája

Mátranováki Fekete István Általános Iskola

Maďarskí kolegovia v spolupráci s našou správou pripravili pre deti dvojjazyčné okruhy otázok z oblasti – geológia a geopark, bociany, vtáčia rezervácia, reprodukcia a vývoj zvierat, koník alebo kobylka, potravinový reťazec. Praktická časť súťaže prebehla vo vonkajšom areáli Správy TK Karancs-Medves, kde boli deťom odprednášané témy s rôznymi názornými ukážkami, z ktorých boli zostavené súťažné úlohy. Súťažiaci si mohli počas prednášok zapisovať poznámky, učitelia im už v tejto fáze nemohli pomáhať a podporovali ich len z diaľky. Prednášky odzneli v maďarčine aj v slovenčine a po zodpovedaní všetkých otázok zo strany súťažiacich sa mohla začať teoretická časť. Bolo pripravených 6 stanovíšť a každé súťažné družstvo malo na jednom stanovišti max. 5 minút na to, aby vyriešilo zadané úlohy. Po ich vyhodnotení nasledovalo ocenenie nielen víťazných družstiev, ale aj všetkých zúčastnených za ich snahu, záujem a aktívny prístup k tejto súťaži. Prvé tri miesta získali tieto školy: II. János Pál Pápa Katolikus Iskola, Mátranováki Fekete István Általános Iskola, Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec Alapiskola és óvoda. Súťažné družstvo z Maďarska s najlepšími dosiahnutými výsledkami sa v jeseni zúčastní zaujímavého výletu do chráneného územia na Slovensku a  súťažné družstvo zo Slovenska s najlepšími výsledkami sa zúčastní zase výletu v Maďarsku.

Veľmi radi by sme sa chceli poďakovať BNPI, Správe TK Karancs-Medves za výbornú spoluprácu pri organizácii tejto súťaže, za bezproblémovú komunikáciu a priateľské zázemie, ktoré poskytli pre nás aj súťažiacich. Veľké ďakujem patrí učiteľom, ktorí vedú svojich žiakov k láske prírode a k zodpovednosti ku krajine, v ktorej žijú. Najväčšia vďaka však patrí deťom, ktoré neváhali a prišli na súťaž, pretože bez nich by táto akcia nemohla prebehnúť.

 

A na záver naším čitateľom ponúkame jednu z úloh, ktorú na súťaž pripravili organizátori pre deti. Skúste ju vyriešiť 🙂 .

Priraďte končatinu k správnemu vtáčiemu druhu.

Riešenie: aB, bE, cA, dD, eC

 

Text a foto: Želmíra Ružičková