Realizácia manažmentových opatrení v Chránenom areáli Jasenina

Realizácia manažmentových opatrení v Chránenom areáli Jasenina

Dňa 22.9.2020 prebiehala realizácia manažmentových opatrení v Chránenom areáli Jasenina v katastri obce Ďubákovo. Chránený areál Jasenina bol vyhlásený Nariadením Okresného národného výboru v Lučenci 24.4.1990 a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Najvzácnejším a zároveň najzaujímavejším chráneným rastlinným druhom tohto územia je mäsožravá rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) so spoločenskou hodnotou 37 €/ks.  V tomto území dosahuje výskyt uvedeného druhu južnú fytogeografickú hranicu rozšírenia a jedná sa aj o jedno z našich najvyššie položených rašelinísk. V dôsledku upustenia od obhospodarovania územia dochádza k postupnému zarastaniu vzácnych rastlinných spoločenstiev vŕbovými krovinami a mladými jelšami. Bez pravidelnej a aktívnej redukcie tejto sukcesie by toto územie postupne stratilo svoju prírodovednú hodnotu.

Tradične vykonávaná každoročná akcia mala za cieľ napomôcť priaznivému stavu biotopu prechodných rašelinísk a trasovísk s výskytom rosičky okrúhlolistej.  Tej sa zúčastnilo okrem pracovníkov Správy CHKO Cerová vrchovina aj 5 dobrovoľných strážcov prírody a dvaja dobrovoľníci.  Travinno-bylinná vegetácia bola pokosená na ploche približne 0,5 ha a následne bola biomasa z lokality odstránená. Ďakujeme všetkým účastníkom za pomoc, najmä dobrovoľnej stráží prírody a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave chutného občerstvenia a taktiež obci Ďubákovo za poskytnutie priestorov.

Text: J. Melicher
Foto: V. Rízová