Prípad riešenia poškodenej hniezdnej podložky bociana bieleho (Ciconia ciconia) na lokalite tzv. „Rapovská križovatka“ v katastrálnom území Panické Dravce

Prípad riešenia poškodenej hniezdnej podložky bociana bieleho (Ciconia ciconia) na lokalite tzv. „Rapovská križovatka“ v katastrálnom území Panické Dravce

Dotknutá lokalita je známa viacročným hniezdením bociana bieleho (www.bociany.sk). Toto hniezdo sa nachádza na podpernom bode – na betónovom stĺpe elektrického vedenia.

O tom, že betónový stĺp a umelá hniezdna podložka pod hniezdom bociana bieleho bola pri autohavárii poškodená a pre bociany sa stala nefunkčnou, sa ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina dozvedela prvýkrát v mesiaci november 2018 na základe telefonického nahlásenia prípadu verejnosťou. Táto hniezdna lokalita sa nachádza v Chránenom vtáčom území Poiplie (SKCHVÚ 021), v blízkosti cesty II/585, v krajine v prvom stupni ochrany prírody podľa § 12 zákona 543/2002 Z.z. Štátna ochrana prírody na Slovensku (okrem výnimiek len niekoľkých hektárov) nemá v užívaní lokality, územnú a druhovú ochranu na základe platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny má/musí zabezpečiť na cudzích pozemkoch. Preto hneď po prvej obhliadke lokality a poškodenej hniezdnej podložky ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina musela zistiť kto je majiteľom a užívateľom podperného bodu (stĺpu). ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina nedisponuje s takouto databázou, jedine na verejne dostupných portáloch sme sa dopátrali vlastníka resp. majiteľa pozemku a následne sme zistili aj správcu stĺpu.

Správcom konkrétneho podperného bodu je SPP-distribúcia, a.s. Po telefonických rozhovoroch v januári 2019 so zodpovedným pracovníkom SPP-distribúcia, a.s. dňa 8.2.2019 ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina poslala písomnú žiadosť o opravu poškodenej umelej hniezdnej podložky pre bociany biele na majetku SPP-distribúcia, a.s. v k.ú. Panické Dravce.

Stĺp, umelú hniezdnu podložku a stav hniezda neúmyselne poškodila osoba počas autohavárie. Správca stĺpu teda nevykonal žiadnu činnosť (§ 35 zákona č. 543/2002 Z.z.), ktorá by zapríčinila protizákonné poškodenie hniezda bociana (biotopu bociana bieleho). Legislatívnu a možno preto aj súdnu cestu riešenia tohto prípadu cez Slovenskú inšpekciu životného prostredia sme považovali za zdĺhavú, keďže sme mali enormný záujem o to, aby stĺp, umelá hniezdna podložka a hniezdo bolo do návratu bocianov bielych riadne osadené na betónovom stĺpe ešte v roku 2019 – postúpili sme urýchlene našu prosbu firme SPP-distribúcia, a.s. o znovuosadenie umelej hniezdnej podložky a hniezda.

Firma SPP-distribúcia, a.s. nám na základe telefonických rozhovorov prezentovala taký postoj v dotknutej veci, že opravu stĺpu v roku 2019 plánujú. Na základe našej žiadosti a vysvetlenia druhovej ochrany bociana bieleho súhlasili aj s opätovným osadením umelej hniezdnej podložky pre bociany na stĺp. Časové postupy (napr. výber realizátora stavby – stavba musela byť vysúťažená podľa predpisov firmy SPP-distribúcia, a.s.) k danej veci však ostali v kompetencii interných postupov a záujmov firmy. ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina pravidelne žiadala/prosila firmu o promptné časové vybavenie prípadu do termínu návratu bocianov. ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina ďalej firme SPP-distribúcia, a.s. deklarovala odbornú pomoc pri inštalovaní umelej hniezdnej podložky a iniciovala aj ďalšie konzultácie v danej veci s gestorom na druhovú ochranu bociana bieleho na Slovenku ako aj s organizáciou SOS BirdLife Slovensko.

ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina medzitým dostávala množstvo telefonátov (cca. 30) a e-mailov od miestnych občanov, samospráv, orgánov ochrany prírody a niekoľkých aktivistov a milovníkov zvierat. Boli to väčšinou prosby k riešeniu problematiky, ale bolo aj niekoľko výhražných telefonátov vo forme rozkazov.

Prípad vynútenej stavby bol však komplikovaný (boli poškodené dva betónové stĺpy), na stavanie a výmenu poškodených betónových el. stĺpov, resp. ich napojenie na elektrické vedenie bolo treba mať adekvátnu techniku (prítomnosť žeriavov, nákladného auta a pod.) vyškolený a odborne spôsobilý personál a prípad ďalej komplikovala aj lokalizácia stavby v blízkosti cesty. Za ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina sme sa snažili občanom vysvetliť komplikovanú situáciu prípadu, že poškodené hniezdo sa nachádza na pozemku nie našej organizácie, ale súkromnej firmy SPP-distribúcia, a.s. Táto súkromná firma má vlastné zámery, interné postupy, platia v nej rôzne bezpečnostné predpisy a taktiež treba zohľadniť aj jej finančné a personálne kapacity. Niektorých aktivistov – milovníkov zvierat sa nám nepodarilo telefonicky presvedčiť o tom, že sa snažíme urobiť v danej veci čo najviac, čo je v našich silách a možnostiach (a myslím si, že aj nad rámec možností). Považujeme teda za potrebné stručne vysvetliť ochranársky status druhu a postoj ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina k druhovej ochrane bociana bieleho v našej územnej pôsobnosti. Bocian biely (Ciconia ciconia) je chránený druh živočícha európskeho významu (príloha č. 32 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z.). Európsky ochranársky status SPEC2 – druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe. Stupeň ohrozenia V – zraniteľný druh. Na Slovensku hniezdi cca. 1000 – 1350 hniezdnych párov –  status menej ohrozený (najmenej ohrozený) (atlas.vtaky.sk). V územnej pôsobnosti ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina hniezdi cca. 90 – 110 hniezdnych párov s vyššou hniezdnou hustotou najmä v alúviách väčších tokov, najmä Slanej, Ipľa, Rimavy, Rimavice, Blhu a pod. Druh na Slovensku ako aj v územnej pôsobnosti ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina nie je priamo ohrozený, nachádza sa tu v súčasnosti stabilná hniezdna populácia.

Ochrana druhu má dlhodobo riešiť ochranu druhu na úrovni populácie, ktorá má mať priaznivý stav. Medzi významné priame negatívne vplyvy na populáciu druhu patrí napr. mortalita jedincov na stĺpoch elektrického vedenia. Túto problematiku sa snaží ŠOP SR strategicky a dlhodobo riešiť so Stredoslovenskou distribučnou a.s. pri montovaní podložiek na elektrické stĺpy ako aj pri osadení plašičov na vzdušných elektrických vedeniach. Najviac na populáciu druhu však vplývajú nepriame vplyvy a to najmä zmeny v krajine, úbytok mokradí a úbytok mozaikovitosti krajiny. Táto problematika je dlhodobo nedostatočne a nevhodne riešená na Slovensku žiaľ ani v krajine s územnou ochranou. Bez zastavenia úbytku mokradí, vlhkých lúk a močiarov však nie je možné garantovať zabezpečenie priaznivého stavu druhu. Čo sa týka úmyselného usmrcovania druhu na Slovensku, môžeme považovať tento negatívny vplyv za nevýznamný, ale vo svete žiaľ sú aj iné zlé príklady.

(napr.:https://greenworldwarriors.com/2019/03/04/the-silent-mass-slaughter-of-storks-and-migrating-birds-in-lebanon/?fbclid=IwAR3VQG1SbEgER1Os7jZBaK3BdCB2LK4gnwPSP8UCUhZ4s3bzz-KGFpIGbWk).

ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina má snahu existujúce, ale poškodené a spadnuté hniezda bociana bieleho dať promtne do vhodného stavu. U osadení nových hniezdnych podložiek z hľadiska vhodnosti lokality už treba zohľadniť viac faktorov a nie je potrebné vždy zasahovať do ekologických väzieb prírody len v prospech bociana. Bocian biely sa živí živočíchmi od rovnokrídlovcov až po menšie cicavce, obojživelníky a vtáky. Početnosť druhu je v súčasnosti závislá najmä od zdroja potravy, množstvo potravy zasa najmä od množstva a kvality mokradí. Menšie výkyvy v početnosti populácie (oscilácie) sú v prírode bežné javy – v suchých rokoch, ako je doteraz aj rok 2019 je nízky počet mláďat na hniezde, resp. časté sú aj prípady zabitia slabších jedincov mláďat dospelými jedincami z dôvodu nedostatku potravy.

Dňa 5.3.2019 bola preto realizovaná obhliadka lokality za účasti  užívateľa stĺpu (investora vynútenej stavby, SPP-distribúcia, a.s.), realizátora stavby (za firmu Stredoslovenská distribučná) a zoológa ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina, kedy sa zúčastnené strany definitívne dohodli (bol spísaný zápis), že táto vynútená stavba (z dôvodu príletu bocianov a záujmov investora) bude realizovaná na dve etapy. V prvej etape (predbežne plánované do 20.3.2019) bude umiestnený  stĺp a hniezdna podložka.

Stavba stĺpu a hniezdnej podložky bola následne objednaná správcom stĺpu a finálne realizovaná Stredoslovenskou distribučnou, a.s. dňa 15.3.2019 pod odborným dozorom zoológa ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina a miestneho člena SOS Birdlife Slovakia.

Dňa 23.3.2019 bol zaznamenaný prílet prvého bociana na hniezdo. Tento jedinec väčšinu času počas dňa trávil už na znovuosadenom hniezde a opravoval vyložený hniezdny materiál. Čoskoro sa hniezdny pár doplnil aj druhým jedincom. V súčasnosti v hniezde prebieha inkubácia znášky.

Za ústretovosť a pomoc pri riešení tohto komplikovaného prípadu patrí obrovské poďakovanie najmä firme a správcovi stĺpu SPP-distribúcia, a.s., realizátorovi vynútenej stavby Stredoslovenská distribučná a.s., ale aj gestorovi pre bociana bieleho na Slovensku, SOS BirdLife Slovensko, samospráve obce Panické Dravce, orgánom ochrany prírody a občanom za snahu prípad nahlásiť, ale aj za niektoré ich kritické a emocionálne prejavy.

Spoločne dúfame, že ďalšie komplikácie počas nasledujúcich rokov pri tomto hniezde už nebudú a táto vynútená stavba vhodne dorieši druhovú ochranu bociana bieleho na konkrétnej lokalite – možnosť hniezdenia bociana bieleho na stĺpe pri „Rapovskej križovatke“ na ďalšie roky.

 

 

Text a foto: Mgr. Csaba Balázs, zoológ ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina

 

 

Použité zdroje:

www.bociany.sk

http://atlas.vtaky.sk/atlasvtakov.php?id=druh&num=01_0

https://greenworldwarriors.com/2019/03/04/the-silent-mass-slaughter-of-storks-and-migrating-birds-in-lebanon/?fbclid=IwAR3VQG1SbEgER1Os7jZBaK3BdCB2LK4gnwPSP8UCUhZ4s3bzz-KGFpIGbWk

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z.

Zákon č. 543/2002 Z.z.