Prezentácia činností členov stráže prírody v územnej pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina

Prezentácia činností členov stráže prírody v územnej pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina

Dňa 22.3.2019 členovia stráže prírody CHKO Cerová vrchovina Lukáš Wittlinger, Peter Oravec a riaditeľka Správy CHKO Ing. Eva Belanová realizovali dve odborné prednášky na Súkromnom gymnáziu Lučenec a na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci.

Hlavnou témou bola prezentácia STRÁŽE PRÍRODY a ich činností, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002. Počas prednášok boli predstavené najhlavnejšie úlohy a poslanie členov stráže prírody, ako je kontrolovanie a monitorovanie diania v chránených územiach, sledovanie ľudských zásahov do prírody a krajiny a ich vplyv na ňu.

Študentom boli odprezentované aj aktivity a spoločné akcie, ktoré organizuje Správa CHKO Cerová vrchovina ako organizácia, ktorá koordinuje činnosť členov stráže prírody. Počas roka organizuje rôzne environmentálno-výchovné aktivity zamerané na propagáciu prírodných hodnôt regiónov Gemer a Novohrad. Členovia stráže prírody sa zapájajú aj do plnenia hlavných úloh Správy CHKO Cerová vrchovina, ŠOP SR, ktorá počas roka realizuje napr. stavanie migračných bariér pre obojživelníky, manažmentové práce v CHÚ, označovanie chránených území a údržba technického vybavenia CHÚ. „Toto všetko sú akcie, ktorých sa zúčastňujú naši členovia stráže prírody, začo všetkým aktívnym členom stráže prírody patrí veľká vďaka za ich obetavú prácu, odhodlanie, entuziazmus a výraznú pomoc pri plnení úloh profesionálnej zložky na úseku ochrany prírody a krajiny.“ dodal Lukáš Wittlinger.

Ku koncu odbornej prednášky sme spomenuli aj interné a medzinárodné projekty, do ktorých je Správa CHKO Cerová vrchovina zapojená a pracujú na nich externe aj naši členovia stráže prírody, napr. medzinárodný projekt TRANSGREEN a ConnectGREEN, Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku, monitoring zákonom chránených druhov rastlín a živočíchov, inváznych druhov rastlín a ich následný zápis do Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS) ŠOP SR, ktoré v budúcnosti poslúžia ako dôležitý zdroj informácií.

Na záver sme so študentmi viedli diskusiu, v ktorej mali možnosť pýtať sa na fungovanie členov stráže prírody. Po ukončení diskusie sme dostali poďakovanie od mladých ľudí za to, čo robíme v našom voľnom čase a dobrovoľne pre našu prírodu. Pevne veríme, že aj takouto formou propagácie pritiahneme viac mladých ľudí do prírody, ktorí ju budú chrániť. Veď prírodu máme len jednu!

Text: L. Wittlinger a P. Oravec

Foto: V. Chudina