Praktická starostlivosť o lokality výskytu chránených druhov rastlín

Praktická starostlivosť o lokality výskytu chránených druhov rastlín

Jesenné obdobie, keď končí vegetačná sezóna, je ideálne pre realizáciu praktickej starostlivosti o významné lokality výskytu chránených druhov rastlín. Tento rok pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina vykonávali odstraňovanie prebytočnej biomasy, ktorá potláča proces reprodukcie európsky významných druhov rastlín, v dvoch územiach sústavy NATURA 2000 – Drienčanský kras (k.ú. Slizké) a Pieskovcové chrbty (k.ú. Drňa).

Početnosť kvitnúcich jedincov hadinca červeného (Echium russicum) v území európskeho významu Drienčanský kras bola za posledné 3 roky alarmujúco nízka (0-3 jedince). Z tohto dôvodu bolo potrebné odstrániť časť krovín a nahromadenej stariny, aby sa mozaikovite obnažil pôdny kryt, kde by mal uvedený druh možnosť šírenia. Jednalo sa o plochu približne 250 m2. V súčasnosti je celá dolina severovýchodne od kóty Hlavina vypásaná ovcami. Upravením tejto plochy sa sem zjednoduší prístup hospodárskych zvierat, a následne vyššia miera spásania bylinného porastu podporí budúcu početnosť a vitalitu populácie hadinca.

Jedným z predmetov ochrany v území európskeho významu Pieskovcové chrbty je poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). Na jednej z výskytových lokalít v katastrálnom území Drňa (v blízkosti hranice k.ú. Chrámec) bolo v posledných rokoch (od r. 2013 do r. 2017) zaznamenaných v priemere 12 kvitnúcich jedincov (na trvalej monitorovacej ploche 5x25m), pričom do roku 2011 to bolo v priemere až 47 kvitnúcich jedincov.

Z uvedených pozorovaní jednoznačne vyplýva, že na lokalite sa v posledných rokoch znižuje intenzita  potrebného obhospodarovania. Tento proces vedie k nahromadeniu hrubej vrstvy stariny na pôdnom kryte, ktorá zhoršuje podmienky klíčenia semien ponikleca veľkokvetého. Na ploche približne 1000 m2 sa zhrabala a odstránila nahromadená biomasa, čím sa podporí reprodukcia druhu, a tým dôjde k zvýšeniu početnosti a vitality populácie.

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny stanovuje spoločenskú hodnotu ponikleca veľkokvetého  na 37 €/ks a hadinca červeného na 69 €/ks.

Text: V. Rízová
Foto: M. Krajči, V. Rízová