Pracovná návšteva programového vedúceho pre veľké šelmy WWF Hungary v územnej pôsobnosti S-CHKO Cerová vrchovina

Pracovná návšteva programového vedúceho pre veľké šelmy WWF Hungary v územnej pôsobnosti S-CHKO Cerová vrchovina

Koncom leta navštívil ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina Patkó László, PhD. programový vedúci pre veľké šelmy WWF Hungary (úloha PHÚ č.8.14 a 8.15). Jeho stáž v zahraničí financuje Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarship. Počas stáže doteraz navštívil  národné parky a chránené územia Európy ako napr. NP – Parco Naturale Alpi-Marittime (ITA), NP – Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș (RO), NP Malá Fatra, CHKO Cerová vrchovina (SR), v pôsobnosti ktorých sa vyskytujú významné populácie veľkých šeliem alebo územia, ktoré majú význam z hľadiska prepojenia populácií veľkých šeliem zo Slovenska s populáciou v Maďarsku.

Počas spoločných terénov v územnej pôsobnosti S-CHKO Cerová vrchovina najprv so zoológom Správy CHKO Cerová vrchovina pozreli v koridore budúcej trasy rýchlostnej komunikácie R2 niektoré významné migračné koridory veľkých suchozemských cicavcov –  veľkých šeliem. Táto rýchlostná komunikácia (ak sa raz postaví) sa bude nachádzať na hranici panónskeho a alpského bioregiónu a pravdepodobne bude vplývať na šírenie veľkých šeliem zo Slovenska do Maďarska (v smere sever – juh). Kolega z WWF bol informovaný aj o výstupoch ukončeného projektu Transgreen. Diskutované boli možnosti zníženia negatívneho vplyvu migračných bariér a fragmentácie krajiny vhodnou výstavbou a prvkami umožňujúcimi migráciu veľkých šeliem, tok genetickej informácie na dosiahnutie navzájom prepojených životaschopných populácií na obidvoch stranách bariéry.

Druhým významným bodom spoločných terénov boli konzultácie a výmena skúsenosti ohľadom ochrany veľkých šeliem, ohľadom názorov na ekológiu jedinca a populačnú ekológiu, ohľadom etológie druhov s názormi a záujmami poľnohospodára resp. chovateľa oviec, poľovníka a čerstvého absolventa lesníckej fakulty so zameraním poľovného hospodára v území, kde za posledných päť rokov je zaznamenaný trvalý výskyt vlka dravého.

Ďalším bodom spoločných terénov boli obhliadky biotopov veľkých šeliem, hľadanie pobytových znakov veľkých šeliem a kontrola fotopascí. Počas terénov boli navštívené lokality s trvalým výskytom vlka dravého v panónskom bioregióne (trvalá populácia vlka v prihraničnom území cca. 5 rokov) a v sprievode lesníka S-CHKO Cerová vrchovina v alpskom bioregióne, kde medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý má dlhodobo trvalú populáciu.

Návštevu kolegu WWF Hungary a spoločné terény, zamerané na veľké šelmy považujeme za veľmi úspešné – umožnili nám rozšíriť poznatky, spoznať rôzne názory, postoje a výmenu poznatkov v problematike veľkých šeliem.

o Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarship: https://www.europarc.org/news/2018/09/alfred-toepfer-scholarship-winners-2018/

Krátke video o stáži v NP – Parco Naturale Alpi-Marittime (ITA):

https://www.youtube.com/channel/UCR0w5TrWCMW7XEVU_6PJunw

o veľkých šelmách v EU/WWF: https://www.eurolargecarnivores.eu/

o projekte transgreen:

http://www.sopsr.sk/web/?cl=11229

http://slovakia.panda.org/projekty/transgreen/

 

Text: Mgr. Csaba Balázs, zoológ ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina,
Ing. Mirko Krajči, lesník ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina,
László Patkó, PhD. WWF Hungary

Foto: L. Patkó, M.Krajči (fotopasce)