Postavili sme žabie zábrany pri Hosticiach

V okrese Rimavská Sobota, v katastrálnom území obce Hostice, neďaleko vodnej nádrže Hostice sa pracovníci zo Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina spolu s dobrovoľníkmi stretli na akcii, ktorá sa pravidelne realizuje už približne štvrť storočie. Dňa 24.3.2023 sa nám spoločne podarilo postaviť žabie zábrany pri miestnej cestnej komunikácii. Práve v tomto období každý rok migrujú ropuchy bradavičnaté (Bufo bufo) z lesov a polí, kde zimovali smerom k spomínanej vodnej nádrži, pretože majú geneticky zakódované, vrátiť sa na miesto, kde sa vyliahli. Ich migračnú trasu v tomto prípade pretína cesta, kde dochádza ku kolízii žiab s dopravnými prostriedkami. Žabie zábrany majú za úlohu zastaviť žaby pred problematickým úsekom. Postavené zábrany sú následne kontrolované 2x počas dňa, zachytené žaby sú pozberané do vedier a prenesené cez cestnú komunikáciu. Týmto sa znižuje riziko uhynutia žiab pod kolesami áut a zvyšuje sa ich šanca vrátiť sa na miesto, kde sa každoročne rozmnožujú.

Keďže sa nás zišlo pomerne dosť, podarilo sa nám natiahnuť a upevniť k okraju cesty približne 550 m fólie. Počas práce sme pozbierali aj niekoľko vriec odpadkov, najusilovnejšie zbieral náš najmladší dobrovoľník – ešte žiak  I. stupňa základnej školy – Timur.

Stavanie žabích zábran je len dodatočné a podporné opatrenie na ochranu týchto obojživelníkov. Ideálne riešenie by bolo, keby sa nové cestné komunikácie projektovali a stavali tak, aby už zohľadňovali potreby migrujúcich živočíchov. Existujúce komunikácie, ktoré pretínajú migračné trasy obojživelníkov by bolo vhodné zrekonštruovať. Nemali by na nich chýbať migračné podchody popod cestu. Zvodidlá a  upravené krajnice by „usmerňovali“ migráciu obojživelníkov cez tieto technické riešenia, vďaka ktorým by prešli bezpečne popod cestnú komunikáciu. Je však dôležité pripomenúť a zdôrazniť, že z hľadiska ochrany biodiverzity obojživelníkov je veľmi dôležité zachovať a podporiť vznik mokradí v krajine v dostatočnej kvantite a v dobrej kvalite.

Popri našej práci nás zaujali  práve migrujúce ropuchy bradavičnaté, a tak sme mohli priamo v prírode pozorovať ich správanie. Veľkú radosť nám urobil pohľad na lysky čierne (Fulica atra), potápky chochlaté (Podiceps cristatus) a kačice divé (Anas platyrhynchos), ktoré plávali na vodnej hladine vodnej nádrže Hostice. Nad hlavami nám lietali a zaujímavo sa ozývali kane močiarne (Circus aeruginosus).

Všetkým dobrovoľníkom by sme sa chceli poďakovať za ich záujem, usilovnú prácu, dobrú náladu a najmä za to, že významne prispeli k ochrane miestnej populácie ropuchy bradavičnatej.

Text: Ing. Želmíra Ružičková (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)

Foto: Ing. Veronika Rízová, Ing. Mirko Krajči,  Ing. Želmíra Ružičková (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)