Ponuka pracovného miesta „ekológ, špecialista (LIFE)“

Ponuka pracovného miesta „ekológ, špecialista (LIFE)“

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, Správa CHKO Cerová vrchovina

ponúka pracovné miesto

„špecialista, ekológ (LIFE)“

pracovisko Správa CHKO Cerová vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, so zameraním na prírodné vedy
 • prax so zameraním na ekológiu a environmentalistiku
 • znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • vodičský preukaz typu B,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý (MS Office), práca s programami GIS na úrovni pokročilý (QGis alebo ArcMap) a databázami,
 • schopnosť mapovania a klasifikácie nelesných biotopov vyskytujúcich sa na území Cerovej vrchoviny
 • znalosť anglického jazyka vítaná (v písomnej aj komunikačnej forme),
 • znalosť maďarského jazyka vítaná (v komunikačnej forme)
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

 

Náplň práce:

Zamestnanec na uvedenej pozícii:

 • zabezpečuje identifikáciu cieľových nelesných biotopov na projektových lokalitách so zaznamenaním výskytu v GIS
 • identifikácia vlastnícko-užívateľských vzťahov na projektových lokalitách s použitím GIS a dostupných databáz
 • koordinácia manažmentových aktivít projektu s vlastníkmi a užívateľmi, napĺňanie ostatných cieľov projektu

 

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí jedného roka možnosť jeho predĺženia na dobu určitú počas realizácie projektu LIFE „Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov“.

Plánovaný nástup: 01.02.2023

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 931,50 EUR.

Požadované dokumenty posielajte emailom na adresu: eva.belanova@sopsr.sk v termíne do 31.12.2022.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Eva Belanová, riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina

tel. č.: 047 56 34 948