Osadenie nového informačného panela v PP Lipovianske  pieskovce

Osadenie nového informačného panela v PP Lipovianske  pieskovce

Dňa 22.05.2018 prebehlo za spolupráce ŠOP SR – Správy CHKO Cerová vrchovina a Obce Lipovany osadenie nového informačného panela v prírodnej pamiatke Lipovianske pieskovce. Informačný panel uzrel svetlo sveta na základe sponzorského daru samotného stojana spoločnosťou PRO – FOREST Rožňava, s. r. o. a ŠOP SR – Správou Slovenských jaskýň, ktorá zostavila informačné tabule. Veríme, že informačný panel lepšie predstaví návštevníkom blízkeho náučného chodníka aj túto významnú geologickú lokalitu v CHKO Cerová vrchovina.

text: I. Šaňová
foto: I. Šaňová, J. Garayová