Orchidey môžeme vidieť aj vo voľnej prírode, stačí si ich všimnúť

Orchidey môžeme vidieť aj vo voľnej prírode, stačí si ich všimnúť

V máji by mali milovníci prírody „zbystriť zrak“, pretože môžu počas svojich výletov nachádzať rôzne druhy voľne žijúcich orchideí, resp. vstavačov. Prostredníctvom výzvy „Hľadaj svoju orchideu“ Správa CHKO Cerová vrchovina plánuje zapojiť miestnych nadšencov pri aktívnom sledovaní takýchto lokalít, aby mohli byť včas vykonané potrebné kroky pre ich zachovanie. V súčasnosti nie je v kapacitách odborných pracovníkov zabezpečiť mapovanie celého územia v príslušnej pôsobnosti, čo predstavuje zhruba 265 tis. hektárov. Aj z tohto dôvodu sme 5. mája zrealizovali spoločnú obhliadku lokalít v okolí Lukovíšť, kde pán Jozef Kaličiak pravidelne monitoruje stav populácií vstavačov. Veríme, že takýchto nadšencov je v regióne viac a v rámci tejto výzvy sa nám podarí s nimi nadviazať spoluprácu. V nedeľu 16. mája bude zrealizovaná terénna exkurzia v Drienčanskom krase, kde účastníci môžu spoznať voľne rastúce vstavače. Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adrese veronika.rizova@sopsr.sk do piatku 14.5.2021 (12:00). Paralelne je organizovaná rovnaká aktivita aj pod záštitou OZ Oživená v Tuhárskom krase. Zároveň môžu miestni znalci flóry ohlasovať prípadné zaujímavé nálezy, aby boli zahrnuté do databáz ŠOP SR, a mohli byť tieto údaje nápomocné pri rôznych územnoplánovacích, stavebných, prípadne vodoprávnych konaniach. Všetci nálezcovia nových lokalít získajú zaujímavú publikáciu.

 

Stručný popis niektorých druhov, ktoré môžeme v našom okolí zahliadnuť

Hneď na začiatku mája by mali mať milovníci prírody oči na „stopkách“, pretože by mohli prehliadnuť nízku a skorokvitnúcu orchideu – červenohlav obyčajný (Anacamptis morio), ktorý obýva mezofilné stanovištia pasienkov a lúk. Vzácnejšie sa v našom regióne vyskytuje aj vstavač trojzubý (Neotinea tridentata), ktorý nájdeme zhruba v druhej dekáde mája na suchších, výslnných svahoch. V tomto období už obyčajne kvitnú aj vyššie druhy orchideí – vstavač purpurový (Orchis purpurea) a vstavač vojenský (Orchis militaris), ktoré nájdeme prevažne na suchších pasienkoch, v krovinách a svetlých lesoch. Podobné stanovištia osídľuje aj bradáčik vajcovitolistý (Listera ovata), alebo vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), avšak kvitnú o niečo pozdejšie. V júni môžeme nachádzať na zamokrených lúkach vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata), alebo kruštík močiarny (Epipactis palustris).

V lesoch môžeme najčastejšie vidieť hniezdovku hlístovú (Neottia nidus-avis). Ďalej môžeme nájsť hneď niekoľko druhov prilboviek ako prilbovku bielu (Cephalanthera damasionium), prilbovku dlholistú (C. longifolia) a prilbovku červenú (C. rubra). Rozsiahlejšiu skupinu lesných druhov orchideí predstavujú kruštíky. Medzi bežnejšie druhy zaraďujeme kruštík širokolistý (Epipactis helleborine), alebo kruštík drobnokvetý (E. microphylla). Vzácnejšie môžeme natrafiť na kruštík modrofialový (E. purpurata), kruštík prehliadaný (E. neglecta), či kruštík pontický (E. pontica). Veľmi vzácnymi orchideami svetlých lesov sú v našom území modruška pošvatá (Limodorum abortivum) a črievičník papučkový (Cypripedium calceolus).

 

Na záver dôležité upozornenie

Vzhľadom na atraktívny vzhľad niektorých vyššie zmienených druhov sú voľne žijúce druhy vstavačov ohrozené nielen nevhodnými spôsobmi obhospodarovania, ale aj vykopávaním. Vďaka ich symbiotickému vzťahu s mykoríznymi hubami majú vykopané jedince, ktoré sú presadené do diametrálne odlišného prostredia, nízku šancu na prežitie. Z tohto dôvodu je takéto konanie nielen nelegálne, ale aj neefektívne, preto je vhodné vysádzať v záhradkách na to určené odrody rastlín.

Text: Veronika Rízová

Foto: Archív Správy CHKO Cerová vrchovina