Odstraňovanie inváznej glejovky americkej v Hodejovci

Sobotu 22. augusta sa uskutočnilo odstraňovanie glejovky americkej (Aslepias syriaca) v katastri obce Hodejovec.  Ako sme už uviedli v minulosti, jedná sa o trvácu rastlinu, ktorá bola zavlečená na územie Slovenska  ako medonosná a okrasná rastlina. Zároveň je inváznym nepôvodným druhom vzbudzujúci obavy Únie, ktorý sa extrémne rýchlo šíri na lúkach a pasienkoch v CHKO Cerová vrchovina. Na niektorých lokalitách vytvára menšie zhluky do 10-20 m². Avšak keď sa glejovka neodstraňuje alebo sa jej porasty v čase vytvorených plodov pokosia alebo zmulčujú, ľahko sa šíri ďalej do okolia a vytvára viac ako 100 m² súvislé porasty, ktoré zabraňujú rastu našim pôvodným druhom. Zároveň sa znižuje až degraduje kvalita sena.

Nakoľko sa jednalo v území o rozsiahly výskyt, požiadali sme o pomoc dobrovoľnú stráž prírody, aktívnych dobrovoľníkov, obec Hodejovec a lokálneho poľnohospodára. Obec v okolí cintorína bojuje s rastlinou už niekoľko rokov, preto našu pomoc uvítali rovnako ako poľnohospodári, kde sme tento invázny druh odstraňovali v blízkosti ich pozemkov. Spolu sme zorganizovali okrem troch pracovníkov ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina aj štyroch členov dobrovoľnej stráže prírody, štyroch dobrovoľníkov, starostu obce Hodejovec spolu s troma pracovníkmi. Na piatich lokalitách výskytu nás teda pracovalo 15. Keďže mala glejovka americká už vyvinuté plody, zbierali sme ich do papierových vriec a následne rastliny vytrhávali. Lokálny poľnohospodár spolu so starostom pomohli odniesť a zlikvidovať nazbierané plody vo vreciach.

Aj napriek vysokým teplotám panovala dobrá nálada a nadšenie pomôcť prírode s heslom: Treba si pomáhať. Týmto sa chceme poďakovať dobrovoľnej stráži prírody, obci Hodejovec a jej pracovníkom, p. Pavlenkovi a ďalším dobrovoľníkom za účasť a nasadenie a rovnako aj za pomoc a techniku.

text: J. Melicher
foto: J. Melicher,  V.Rízová, E. Belanová