Neznáma krajina Vyšných Valíc

Neznáma krajina Vyšných Valíc

Keď navštívite obec Vyšné Valice v okrese Rimavská Sobota môžete natrafiť na zelenú turistickú značku, ktorá však na mapových portáloch chýba. Táto trasa Vás navedie na Deškov hrad a Deravú skalu. Vrchné časti podložia Deškovho hradu sú tvorené sopečnými brekciami, nižšie ležia vrstvy vulkanického bahenného prúdu  a v hlbších vrstvách sú uložené tufitické pieskovce, morské ílovce a prachovce. Deravá skala predstavuje odlučnú plochu skalného zosuvu, ktorá odkrýva sopečný vrstevný sled z obdobia treťohôr. Terén je tu prevažne menej náročný, ale v svahových častiach sa nachádza sutinový povrch, ktorého povrch je menej stabilný, preto treba zvýšiť opatrnosť a použiť adekvátnu obuv. V súčasnosti tieto zákutia navštevujú prevažne miestni obyvatelia.

V súčasnosti prebieha proces doplňovania európskej sústavy chránených území NATURA2000, v ktorom je severovýchodne od intravilánu obce navrhované územie európskeho významu Pod Vinicami s výskytom biotopov európskeho významu  Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Suchomilné trávinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom substráte (6210). Zachovalosť týchto biotopov podmienilo najmä tradičné obhospodarovanie lúk a to najmä kosením a pasením hospodárskych zvierat. Pestrosť krajiny zvyšuje najmä mozaika lúk, pasienkov, sadov, vinohradov a ostatnej nelesnej drevinovej vegetácie roztrúsených v okolí dediny. Veríme, že výnimočná krajinná štruktúra tohto územia sa zachová aj pre ďalšie generácie.

Text: Veronika Rízová

Foto: Veronika Rízová, Jakub Melicher