Národná prírodná rezervácia Šomoška

Národná prírodná rezervácia Šomoška je chráneným územím od roku 1954 a v súčasnosti má výmeru približne 36 ha. Územie je vyhlásené na ochranu morfologicky výrazného kopca s odkryvom šesťbokej stĺpovitej odlučnosti čadiča zvaného „Kamenný vodopád“ so zrúcaninou stredovekého hradu s pestrou mozaikou biocenóz a výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. V území platí piaty stupeň ochrany, podľa ktorého je okrem iného zakázané chodiť mimo vyznačeného turistického resp. náučného chodníka alebo zbierať lesné plody. Návštevníci majú k dispozícii dva náučné chodníky – Šomoška (vedúci na hrad) a Mačacia (vedúca prevažne po násype bývalej železničky, ktorá počas činnosti lomu odvážala čadič).

V prázdninovom období je toto územie intenzívne navštevované turistami a to hlavne rodinami s deťmi. V minulom roku pribudol ochranný prvok voči nelegálnemu vstupu turistov na kamenné more mimo náučného chodníka –  drevená plošina, umožňujúca výhľad na kamenné more pod hradom. Dnes môžeme konštatovať, že tento ochranný prvok radikálne znížil nežiadúcu tvorbu tzv. kamenných mužíkov. Životný cyklus drobných živočíchov žijúcich pod skalami je teraz omnoho menej narušovaný ľudskou činnosťou. Zostávajúcim negatívnym vplyvom turizmu sú viaceré vychodené chodníčky, ktorými si turisti skracujú oficiálnu trasu náučného chodníka. Nachádzajú sa hlavne v okolí serpentínového trasovania pod kamenným vodopádom na častiach s relatívne vyššou sklonitosťou. Týmto vyzývame návštevníkov, aby využívali výhradne oficiálnu trasu náučného chodníka.

V uplynulom období s častými búrkami a prívalovými dažďami nastal na medzi náučnými chodníkmi Mačacia a Šomoška zosuv skalného materiálu, ktorý prekryl časť trasy Náučného chodníka Šomoška. Rovnako nežiadúcou akumuláciou skalného materiálu došlo aj k obmedzeniu vodného zásobovania pre vybudované jazierka na zastávke č. 3. Momentálne je ich hladina takmer celá pokrytá plávajúcimi rastlinami predovšetkým bažurinkou menšou. Takýto zelený vzhľad hladiny mnohé menšie deti môže pomýliť a dokonca niekoľko krát došlo k ich pádu priamo do jazierok. Upozorňujeme rodičov, aby si v okolí jazierok dávali zvýšený pozor na menšie ratolesti.

V piatok 31. júla prebehla okresná revízia Národnej prírodnej rezervácie Šomoška. Okrem iného bolo preverované aj dodržanie legislatívnych úkonov pre umiestnenie informačných panelov na nasledovné témy – ,,Obojživeľníky a plazy“, ,,Stále a sťahovavé vtáky“, ,,Užitočný a škodlivý hmyz“, ,,Huby“, ,,Lesné plody“, ,,Listnaté kry“. Vzhľadom na ich umiestnenie priamo v území s piatym stupňom ochrany je ich obsah značne zavádzajúci. Ide napríklad zaradenie chráneného živočícha európskeho významu – fuzáča veľkého (Cerambyx cerdo) ku škodlivému hmyzu resp. do skupiny škodcov kmeňa. Zároveň ukážky jedlých húb a lesných plodov môžu návštevníkov nepriamo navádzať na ich zber, čo je v tomto území zakázanou činnosťou. Veríme, že prípadné opatrenia vyplývajúce zo Záznamu z revízie Okresného úradu Lučenec, Odboru starostlivosti o životné prostredie, týkajúce sa uvedených informačných panelov, budú návštevníci vnímať s porozumením.

Na záver chceme upriamiť pozornosť aj na iné turisticky atraktívne miesta Cerovej vrchoviny. Enormná intenzita návštevnosti Šomošky a súvisiaci ruch môže návštevníkom, vyhľadávajúcim oddych a relax, čiastočne prekážať. Samozrejme aj kapacita príslušného parkoviska vo vstupnom areáli má svoje obmedzenia. V okolí obce Hajnáčka, ktorá sa nachádza v centre Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, nájdeme hneď niekoľko atraktívnych miest – Pohanský hrad, Steblová skala, Ragáč, Zaboda alebo Hajnáčsky hradný vrch. Na Hajnáčskom hradnom vrchu a Pohanskom hrade (v smere zo Starej Bašty) majú návštevníci aj možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie na trojjazyčných informačných paneloch. Rovnako je potrebné opäť spomenúť, že sa jedná aj v tomto prípade o chránené územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany a teda pohyb turistov je povolený len po vyznačených trasách a iné príslušné obmedzenia.

Užitočné linky:
Mapa turistických trás v CHKO Cerová vrchovina
Klub slovenských turistov – turistická mapa
Náučný chodník Stará Bašta

Text a foto: Veronika Rízová